CB primopredajnik SUNSET 407 (SAMDO 700)


Danas je nabavljen mobilni CB primopredajnik oznake SUNSET 407 (SAMDO 700) korejske tvrtke Samdo Electronics Co, Ltd (Samdo Trading Co, Ltd) s kraja 1970-tih godina. Isti uređaj može se naći i pod oznakom CBC-5040 (C.T.E. International).

 

 

Samdo (Samdo Group) je bio južnokorejski multinacionalni konglomerat (1960-2002) koji se sastojao od više poduzeća za proizvodnju elektronike, kemikalija, automobilskih dijelova i proizvoda vezanih uz tekstilnu i građevinsku industriju. Samdo Trading Co., Ltd. je bio naziv matične tvrtke. Tvrtka Samdo Electronics je osnovana 1976. godine i proizvodila je audio i radio uređaje za automobile. Prodana je 1995. godine kada je Samdo grupacija započela proces stečaja i likvidacije.

 

 

Sunset 407 je jednostavan CB primopredajnik koji radi AM modulacijom na standardnih 40 CB kanala (26,965 – 27,405 MHz) izlaznom snagom od 4 W. Ima samo osnovne kontrole za jačinu zvuka (VOL), šumnu sklopku ili squelch (SQ.) i filtar za uklanjanje smetnji od drugih električnih uređaja (ANL – Automatic Noise Limiter) posebice smetnji od sustava električnog paljenja u automobilima. Uređaj može raditi kao primopredajnik (CB) ili samo kao audio pojačalo – megafon (PA).

 

 

Na internetu se može pronaći elektronička shema primopredajnika CBC-5040 koja će nam pomoći u izradi blok sheme i razumijevanju rada ovog primopredajnika.

 

 

Shema se ne razlikuje puno od velikog broja drugih CB primopredajnika sličnih karakteristika (vidi objavu CB primopredajnik JAWS MARK 2A).

Prijemnik je dvostruki superheterodin sa MF na 10,695 MHz i 455 kHz. Koristi se samo jedan keramički MF filtar za 455 kHz dok su ostalo LC selektivni krugovi. Pojačalo je protufaznog (push-pull) tipa sa driver i izlaznim transformatorima što je karakteristično za uređaje do kraja 1970-tih godina. Izlazni stupanj predajnika sadrži tranzistor 2SC1678 koji je dizajniran upravo za AM CB predajnike snage 4 W.

 

Driver tranzistor (2SC495T) i izlazni tranzistor (2SC1678) predajnika montirani su na zajedničko hladilo, a LC elementi zajedničkog RX/TX antenskog filtra montirani su na zasebnoj pločici odmah uz antenski konektor. 

 

PLL frekvencijski sintetizator se bazira na integriranom krugu MSM 5807. To su rani PLL čipovi koji sadrže samo programske i referentne djelitelje te detektor faze. Kanalnom sklopkom programira se programski djelitelj te se istovremeno pale odgovarajući segmenti LED displeja za pokazivanje radnog kanala. To kanalnu sklopku čini mehanički prilično složenom, a razvojem elektronike takve sklopke su se prestale koristiti i ulogu programiranja PLL-a i upravljanja displejom preuzeli su mikrokontroleri. Također, u cilju uštede na sklopovima, kasniji modeli CB primopredajnika imaju frekvenciju VCO-a usklađenu tako da se za mješač predajnika može koristiti referentni oscilator PLL-a (nije potreban zaseban oscilator, u našem slučaju 10,695 MHz). Također, PLL mješač sa vlastitim oscilatorom za dobivanje povratne informacije o frekvenciji VCO-a (u našem slučaju 39,570 MHz) u kasnijim modelima zamijenjen je digitalnim preskalerom koji je mogao biti u obliku zasebnog čipa ili implementiran u sam PLL čip.

 

Komponente PLL sintetizatora frekvencije montirane su na zasebnoj pločici koja se nalazi u posebnom metalnom oklopu. Pristup do ovih komponenti nije moguć bez odlemljivanja oklopa sa mase glavne tiskane pločice.

 

 

Dva uočljiva audio transformatora (T9 i T10) su u krugu zajedničkog RX/TX audio/modulacijskog pojačala, a L-3 je filtarska zavojnica napona napajanja.Na posebnim hladilima su driver i izlazni tranzistor predajnika, te izlazni tranzistori push-pull stupnja NF pojačala. Svi elementi su dobro označeni i lako se prate po električnoj shemi.

 


 

CB primopredajnik Sunset 407 (Samdo 700, CBC-5040) je osnovni tip te vrste uređaja predviđen za ugradnju u vozilo ili stacionaran rad. Za 1970/80-te godine ovo je bio posve upotrebljivi uređaj jer se kod nas većina CB prometa odvijala AM modulacijom na 40 kanala, a izlazna snaga od 4 W je bila zakonski maksimalno dozvoljena u većini evropskih zemalja.

Svaka zemlja ima svoju regulativu o korištenju CB pojasa pa su se uskoro mogli naći CB primopredajnici sa proširenim opsegom frekvencija i kanala (80 kanala u opsegu 26,965 – 27,855 MHz), a zatim i sa frekvencijskim korakom koji je bio različit od 10 kHz (12,5 kHz, 5 kHz) čime su se dobili dodatni (među)kanali. Jednako tako, osim AM modulacije neki tvornički modeli podržavaju FM, SSB i LSB modulacije, a ima i onih kojima izlazne snage višestruko prelaze 4 W.

Danas su naravno najcjenjeniji modeli CB primopredajnika koji podržavaju puni opseg kanala i frekvencija te sve vrste modulacija, a oni su obično i najbolje opremljeni različitim filtrima i drugim dodatnim sklopovima za što ugodniji CB rad. Šteta je samo što je i uz sve to danas već teško naći nekog sugovornika koji je uz svoj mobitel još voljan ostvariti neku komunikaciju i preko CB radija.

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.