Radio prijemnik Ei HSR 50


Danas je nabavljen AM/FM stereo radio prijemnik HSR 50, proizvod srpskog poduzeća Ei Niš iz druge polovice 1970-tih godina.

 

 

 

EI Niš vuče korijene iz 1948. godine (RR zavodi Niš), a u doba najvećeg rasta zapošljavala je 28 000 radnika u pedesetak tvornica gdje se proizvodila najrazličitija elektronička roba široke potrošnje za domaće potrebe, vojsku i izvoz. U posljednjih petnaestak godina gotovo sve tvornice vezane uz EI su zatvorene ili u stečaju, a samo tri su uspješno privatizirane.

 

Prijemnik pokriva četiri frekvencijska opsega. Kratkovalni opseg KT2 je “kratkovalno povećalo” koje omogućuje precizniji prijem radio postaja u opsegu cca 5,6 – 7,6 MHz.  Za FM prijemnik su ugrađene standardne kontrole za AFC i MONO/STEREO prijem. Može se koristiti i samo stereo audio pojačalo uređaja za reprodukciju sa vanjskog gramofona (GR) ili magnetofona (MG).  

 

Programator za brzo biranje do četiri FM radio postaje. Instrument za prikaz jačine prijemnog signala. Sklopka LINEAR za konturu glasnoće i sklopka POT. ŠUMA za potiskivanje šuma i slabih signala na FM radio opsegu.

 

Priključnice za vanjske AM i FM antene.

 

Priključnice za stereo zvučnike 2×30 W.

 

Priključnice za spajanje stereo magnetofona i stereo gramofona sa kristalnom ili magnetskom zvučnicom. 

 

 


 

 

Radio prijemnik HSR 50 dijeli istu elektroničku shemu sa još nekoliko modela prijemnika iz Ei Niš serije HSR, a to je zapravo elektronička shema preuzeta iz njemačkih radio prijemnika Dual CR40 i Dual CR50  iz 1969. i 1971. godine. U 1970-tim godinama je bilo uobičajeno da se na praktičko istoj elektroničkoj shemi bazira i nekoliko desetaka modela radio prijemnika gdje je najveća razlika samo u vanjskom dizajnu kućišta te ugradnji ili izostanku nekih perifernih kontrola, konektora ili indikatora.

 

Stereo FM prijemnici iz 1970-tih godina obično su imali nešto kvalitetniji FM tuner jer je to bilo ključno za dobar prijem stereo signala koji se dekodirao jednostavnim tranzistorskim stereo dekoderima. Tako je i u HSR 50 ugrađen FM tuner sa tri tranzistora (RF pojačalo T102, lokalni oscilator T101 i mješač T104), a ugađanje titrajnih krugova se vrši promjenom napona na varikap diodama ugrađenim u selektivne LC krugove sva tri stupnja tunera. Time je birač FM postaja zapravo potenciometar, a ugrađen je i jednostavni programator sa četiri zasebna potenciometra kojima se mogu namjestiti (memorirati) četiri favoritne FM postaje. Preko istih varikap dioda radi i AFC funkcija za koju se napon dobiva iz FM demodulatora, odnosno ratio detektora.

 

FM tuner sa potenciometrom za biranje postaja koji je spregnut na istu osovinu sa dvostrukim promjenjivim kondezatorom birača postaja za AM opsege.

 

 

AM tuner pak se standardno bazira na jednom tranzistoru (T201) koji radi kao saooscilirajući mješač za sve AM opsege.

 

AM tuner sa valnim preklopnicima.

 

 

Ono što je pomalo neuobičajeno za AM/FM prijemnike to je upotreba zasebnih tranzistora za AM MF i FM MF stupnjeve selektivnog pojačanja. Tako su kod HSR 50 za FM prijemnik ugrađena četiri stupnja MF pojačanja (10,7 MHz) sa tranzistorima T104, T303, T305 i T307, dok su za AM prijemnik ugrađena tri  stupnja MF pojačanja (460 kHz) sa tranzistorima T301, T304 i T306.

 

 

MF pojačala i demodulatori za AM i FM.

 

AM demodulator je diodni (D301), a FM demodulator je ratio detektor (D303, D304). Automatska regulacija pojačanja (ALC, AGC, ARP) uključuje krug preko dioda D302, D305 i tranzistora T302. Tranzistori T202, T203 i T204 čine squelch krug za utišavanje FM šuma i slabih FM radio postaja (POT. ŠUMA). Tranzistori T401, T402 i T403 su u krugu FM stereo dekodera.

 

 

Završni stupnjevi MF pojačala i demodulatori za AM i FM.

 

 

Jednostavni stereo dekoderi poput ovog ugrađenog u HSR 50 su zapravo tranzistorska inačica prvih cijevnih stereo dekodera i takvi dekoderi svakako imaju nekih svojih nedostataka koji utječu na kvalitetu razdvajanja dva stereo kanala. Sličan stereo dekoder već smo opisivali u objavama za stereo radio prijemnike Rema Arietta 734 i Stern Proxima 403. Ono što prvo trebamo uočiti kod ovakvih stereo dekodera to je grananje ulaznog multipleksnog stereo signala (MPX) u dvije grane. Jedna grana ide izravno na srednji izvod transformatora za zbrajanje signala L402 i iz signala u toj grani se uklanja samo pilot ton 19 kHz preko filtra (L403/C414) tako da ostaju samo audio signali (L+R i L-R). Druga grana MPX signala ide na tranzistorsko pojačalo sa T401. Ovo pojačalo mora biti što osjetljivije (što veći ulazni otpor) kako bi se detektirala relativno niska amplituda pilot tona 19 kHz. Stoga je ovo pojačalo u bootstrap spoju. U emiterski krug se obično dodaje promjenjivi RC filtar R403, R404/C404 kojim se djeluje na pojačanje frekvencija iznad 23 kHz tako da se može podesiti najprikladniji odnos amplituda (pojačanja) za glavni i pomoćni kanal, a time i najbolje razdvajanje stereo kanala.

U kolektorskom krugu je transformatorski LC filtar L401/C402, C403 kojim se iz MPX signala filtrira samo pilot frekvencija na 19 kHz i koja se zatim punovalno ispravlja preko dioda D401 i D402. Tako se na izlazu dobiva punovalno ispravljeni napon dvostruke frekvencije od 38 kHz i što je također važno, taj napon je fazno sinkroniziran sa frekvencijom pilot tona. Da bi se u potpunosti regenerirao nosioc od 38 kHz potrebno je punovalno ispravljeni napon pretvoriti u sinusni napon također frekvencije 38 kHz i dovoljne amplitude za demodulaciju gornjeg stereo kanala (L-R). Tome služe pojačala sa T402 i T403 koja sa transformatorom L402 čine oscilator podešen na 38 kHz. T403 je ujedno driver pojačalo za kontrolnu žaruljicu koja svijetli samo kada postoji pilot ton, a posljedično i regenerirani nosioc 38 kHz za stereo signal. Na krajnjim sekundarnim izvodima transformatora tako se dobivaju dva protufazna signala frekvencije 38 kHz koji naizmjenično uključuju jedan ili drugi par izlaznih dioda, koje onda demoduliraju informacije jednog ili drugog stereo kanala.

RC filtri dodani na svaki izlazni kanal su de-emphasis filtri. Ovo smo već više puta susretali kod FM radio prijemnika i primopredajnika. Naime, kako bi se poboljšao omjer signal/šum kod FM radio odašiljanja, audio signalu se prije odašiljanja prvo izdižu visoke frekvencije. To se zove pre-emphasis (prednaglašavanje viših frekvencija). Kod prijemnika, nakon demodulacije, potrebno je te visoke frekvencije prigušiti za istu razinu kako bi se dobio originalan frekvencijski spektar audio tona. To se zove de-emphasis. Pojačanje visokih frekvencija audio signala kod odašiljanja i smanjenje tih viših frekvencija u audio signalu nakon prijema i demodulacije dobro funkcionira kod mono FM prijema. Međutim, kod stereo FM prijema može nastati problem jer filtar za de-emphasis koji prigušuje visoke frekvencije posebno jako prigušuje i pilot ton na visokih 19 kHz čime je onda u stereo dekoderu otežano njegovo čisto izdvajanje. Stoga se kod stereo prijemnika de-emphasis ne vrši nakon FM demodulacije nego tek nakon što su stereo kanali razdvojeni u stereo dekoderu. Na našoj shemi se tako mogu uočiti RC filtri za de-emphasis posebno na svakom dekodiranom stereo kanalu.

 

Stereo dekoder.

 

 

Stereo audio pojačalo je kvazi-komplementarnog tipa i takva pojačala smo već više puta sreli i opisivali u našim objavama (vidi opis u objavi Gitarsko pojačalo Gitacord 50/s high fidelity de luxe). Pojačalo u prijemniku HSR 50 sa izlaznim tranzistorskim parovima 2N3055 može isporučiti 2×18 W sinusne snage ili 2×30 W muzičke snage. I ovdje je ugrađen specijalni potenciometar za jačinu tona koji ima poseban izvod sa otporne trake i koji služi za “automatsku” korekciju konture glasnoće, odnosno za preklapanje odgovarajućeg RC filtra na pojedinim razinama glasnoće kojim se onda povećava amplitudu visokih i niskih tonova kako se smanjuje glasnoća zvuka i obrnuto. Sklopka LINEAR uključuje ili isključuje ovaj filtar. Ovu kontrolu smo opisivali u objavi za radio prijemnik Grundig RTV 1040 HI FI.

 

Stereo audio pojačala.

 

 

Potenciometri sa tonskim kontrolama pojačala i izlazni tranzistori 2N3055 na hladilima.

 

 

Mrežni transformator, te ispravljač i filtar napona napajanja.

 


 

Radio prijemnik Ei HSR 50 je iz doba kada je bio popularan što duži po širini i što uži po visini dizajn kućišta za stolne Hi-Fi radio uređaje. Moguće da je takav dizajn najviše pogodovao smještaju na tada sveprisutne stalke za TV prijemnike, ili pak je to bio pogodan oblik za smještaj dvije poveće zvučne kutije koje su dolazile uz uređaj. Šteta je samo što se “duguljastost” takvih kućišta nije onda iskoristila za što duže frekvencijske skale kako bi se mogle preciznije birati radio postaje, posebice na kratkom valu.

Bez obzira na to, HSR 50 je izvana lijepo i privlačno dizajniran radio prijemnik kao uostalom i mnogi drugi iz toga razdoblja. Tko ima dovoljno mjesta na policama i voli vintage nostalgiju svakako bi želio jedan ovakav prijemnik imati za svakodnevnu upotrebu. Međutim, koliko god nabavili izvana očuvan primjerak, to je i dalje elektronika stara 50+ godina koja svakako zahtijeva obnovu. Kod obnove za svakodnevnu upotrebu pak se često pokaže da inzistiranje na očuvanju originalnosti elektroničkih sklopova često vodi u slijepu ulicu gdje neke komponente više nije moguće nabaviti ili su cijene rabljenih, a posebice NOS komponenti pretjerano visoke uz nikakvu garanciju. Također, kod tako stare elektronike nikad ne možete biti sigurni kada će se nakon popravka jednog dijela opet pojaviti neki novi kvar.

Stoga je možda bolje odmah neke stare sklopove u cijelosti zamijeniti modernim integriranim rješenjima. To se u prvom redu odnosi na kvazi-komplementarna pojačala koja nikad nisu imala dobre performanse i na rane inačice diskretnih stereo dekodera koji su često imali problema sa čistim razdvajanjem stereo kanala bez izobličenja. HSR 50 je napravljen vrlo modularno što uvelike olakšava zamjenu pojedinih sklopova nekim modernijim rješenjima.

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.