MJERAČ FREKVENCIJE TS-175A/U


Danas je nabavljen američki vojni mjerač frekvencije iz 1960-ih godina pod oznakom TS-175A/U. Uređaj može mjeriti frekvencije u opsegu od 85 MHz do 1000 MHz, pri čemu su osnovne frekvencije oscilatora u rasponu od 85 MHz do 200 MHz, a puni opseg mjerenja dobiva se korištenjem harmonika. Točnost mjerača je +- 0,05% preko cijelog opsega. Ima ugrađeni kristalni oscilator na temeljnoj frekvenciji od 5 MHz, gdje se ova frekvencija kao i njeni harmonici koriste kao kontrolne frekvencije za kalibriranje promjenjivog frekvencijekog oscilatora mjerača. Ovaj mjerač je razvijen za kontrolu frekvencije vojnih odašiljača i prijemnika koji rade u navedenom opsegu, prvenstveno vojnih radarskih sustava iz tog doba.

frequency_meter_ts175au_20

frequency_meter_ts175au_19

frequency_meter_ts175au_11

frequency_meter_ts175au_18

Natpisi na poklopcima označavaju opremu koja se nalazi u kompletu mjerača. Nažalost, naš nabavljeni uređaj nema ništa od navedene opreme:

  • AT-66A/U je mala štap antena (duljine oko 20 cm) koja se može spojiti izravno na antensku priključnicu mjerača,
  • CG-55D/U je antenski produžni kabel od 15 cm ili 150 cm,
  • UG-146/U je N-tip antenski adapter (M/Ž),
  • UG-201/U je antenski adapter N-tip na BNC
  • BA-2 je baterija napona 22,5V (potrebno ih je ukupno šest u seriji čime se dobiva napon od 135 V za anode elektronskih cijevi),
  • BA-23 je baterija napona 1,5V (potrebno ih je ukupno četiri u seriji čime se dobiva napon od 6 V za grijanje katoda elektronskih cijevi),
  • alat (ključ) za zamjenu baterija i rastavljanje uređaja,
  • elektronske cijevi JAN-12AT7 za stupnjeve kristalnog oscilatora, miksera i audio pojačala,
  • elektronske cijevi JAN-9002 za stupanj promjenjivog frekvencijskog oscilatora (VFO).

frequency_meter_ts175au_13

Ispod poklopca (donja slika) krije se prostor za antenu i pripadajuće antenske kablove i konektore.

frequency_meter_ts175au_12

Razvijeno je više inačica ovog uređaja, a prvi mjerači serije TS-175 potjeću iz 1944. godine. Mjerač je po izgledu i principu rada vrlo sličan mjeraču frekvencije BC-221-AC koji je već opisan na našim stranicama. Osnovna razlika, osim frekvencijskog opsega koji pokriva, je ta da je u mjerač TS-175A/U ugrađen izlazni audio transformator impedancije tako da se sada na audio izlaz mjerača slušalice mogu izravno spojiti, te mogućnost modulacije VF signala.

Na zadnjoj strani mjerača je otvor za smještaj baterija i kompletna električna shema sklopa. I kod ovog uređaja prijašnji je vlasnik ugradio mrežno napajanje u baterijski prostor koje je još potrebno dovršiti i ubaciti nedostajuću ispravljačicu.

frequency_meter_ts175au_22

Čini se da u dijelu električne sheme VFO-a (trioda 9002) nedostaje spoj anodnog napona.

frequency_meter_ts175au_21

Kao što je vidljivo iz sheme, VFO stupanj mjerača bazira se na triodi 9002, kristalni oscilator i mikser dijele svaki po jednu sekciju dvostruke triode 12AT7, a na istoj elektronskoj cijevi bazira se i audio stupanj.

Vađenjem uređaja iz kućišta uočavaju se nosači pričuvnih elektronskih cijevi te alata. Nažalost pričuvni dijelovi i ovdje nedostaju.

frequency_meter_ts175au_10

Skala VFO-a mjerača TS-175A/U ista je kao i na mjeraču BC-221-AC, što i ne čudi jer je ovaj uređaj i razvijen na temelju toga ranijeg modela.

frequency_meter_ts175au_03 frequency_meter_ts175au_01

Prazni utor XTAL. predviđen je za kristal frekvencije 5 MHz u kućištu tipa CR-18/U. S obzirom da kristale u takvom kućištu danas više nije lako (čitaj: jeftino) nabaviti, kod testiranja mjerača napraviti ćemo adapter za standarne kristale.

frequency_meter_ts175au_09

frequency_meter_ts175au_02

Za razliku od VFO-a mjerača frekvencije BC-221-AC koji radi u temeljnom frekvencijskom opsegu od 0,125 do 4 MHz, kod VFO-a mjerača frekvencije TS-175A/U uočavaju se elementi titrajnog kruga dizajnirani za puno više frekvencije 85 do 200 MHz.

frequency_meter_ts175au_08

Samostojeće zavojnice imaju svega dva namota posrebrene bakrene žice.  Unutar jedne je feritna jezgrica s mogućnosti podešavanja i to je kontrola CORRECTOR. Promjenjivi kondenzatori za podešavanje (trimeri) vezani paralelno titrajnom krugu za ovaj opseg frekvencija izvedeni su kao zračni pločasti promjenjivi kondentazori, s time da se ovdje namještanje kapaciteta ne vrši uvlačenjem i izvlačenjem rotoskih ploča (kao slika gore), nego povećavanjem ili smanjivanjem njihovog međusobnog razmaka (na slici dolje uočavaju se dva takva promjenjiva kondenzatora, po jedan ispod svake zavojnice).

frequency_meter_ts175au_04

Evo još nekoliko slika elemenata mjerača unutar kućišta.

frequency_meter_ts175au_07

Na slici dolje je detalj transformatora impedancije u audio stupnju mjerača. Paralelno primarnom namotu vezan je MICA kondenzator C9 koji se popularno naziva domino kocka 🙂 Na električnoj shemi ispisani su samo kodovi komponenti, pa je vrijednost kapaciteta potrebno iščitati iz točkica.

Kod MICA kondenzatora prva točkica je orijentacijska i uvijek je crna. Slijedeće dvije boje u nizu daju prve dvije numeričke vrijednosti, zatim slijedeća prema dolje je broj nula, slijedeća do nje označava toleranciju, te posljednja (ispod crne) obično napon ili neku drugu karakteristiku. Slično tome, kod papirnatih kondenzatora prva točka je uvijek srebrna, a zatim se dalje sve čita kao i za MICA kondenzatore. Sve ovo vrijedi za tadašnji vojni način označavanja komponenti, tzv. JAN (Joint Army-Navy).

Međutim, postojao je i drugi standard – RMA (Radio Manufacturers Association) prema kojem su se domino kondenzatori označavali sa 3, 4, 5 ili 6 točkica. U slučaju 6 točkica, prve tri su brojčana vrijednost, zatim je slijedeća ispod multiplikator (broj nula), te slijede točkice za toleranciju i napon. Ovdje kondenzator može imati otisnutih svih šest točkica, međutim, ako jedna nije obojana, to se onda računa kao da ih ima samo pet.

Na našem kondenzatoru uočava se prva crna točkica što upućuje na MICA kondenzator označen po JAN sistemu (na njemu je i otisnuta oznaka MICA). Uočavaju se i dvije strelice preko svakog reda točkica koje označavaju u kojem smjeru treba započeti čitanje. No, čitanje vrijednosti kondenzatora označenog bojama često može dovesti do pogrešnog očitanja, jer se lako može dogoditi da je proizvođač uveo neki svoj specifični sistem označavanja ili su boje tijekom vremena izgubile svoje originalne tonove (često se to dešava kod narančaste i žute).

frequency_meter_ts175au_06

Na donjoj slici vidi se detalj sklopki na utičnici za slušalice. Jednako kao i kod mjerača BC-221-AC ove zaštitne sklopke uključuju krug grijanja cijevi samo kada je utikač slušalica uključen u uređaj kako bi se spriječilo nepotrebno trošenje baterija i cijevi kada se uređajem ne mjeri. Do njih su sklopke za odabir vrste rada i za uključenje ili isključenje modulacije. Vrste rada ne razlikuju se od mjerača BC-221-AC pa ih ovdje nećemo ponavljati, a mogućnost modulacije VF signala je dodatak kojeg nema na mjeraču BC-221-AC.

Za modulaciju VF signala ovdje se koristi stupanj audio pojačala koje se u tom modu prekapča da radi kao oscilator. Naime, sklopkom S2 sekundarni namot izlaznog transformatora odspaja se sa priključka na slušalice i spaja na ulaz elektronske cijevi u audio stupnju čime isti počinje oscilirati na audio frekvenciji od oko 1 kHz. Ovim signalom može se modulirati VFO ili kristalni oscilator, ovisno o položaju sklopke za vrstu rada.

frequency_meter_ts175au_05

Sa ovim primjerkom mjerača dobili smo i originalnu neoštećenu kalibracijsku knjigu 🙂 Ona je već opisana u mjeraču BC-221-AC pa se ovdje nećemo ponavljati. Na slici dolje vidimo primjer 5-znamenkastih kodova koje očitavamo na skalama birača, sa njihovim pripadajućim osnovnim frekvencijama i harmonicima. Na drugoj strani su osnovne upute za rad mjeračem.

frequency_meter_ts175au_17

Na donjoj slici vide se sve frekvencije koje generira kristalni oscilator, a na kojima pomoću njega možemo vršiti kalibraciju VFO-a.

frequency_meter_ts175au_16

Slijedi još malo uputa za mjerenje nepoznatih frekvencija, za pravilno očitavanje skale, još malo kodova, frekvencija, harmonika i kontrolnih frekvencija za kalibraciju…

frequency_meter_ts175au_15 frequency_meter_ts175au_14

Nakon ove prve faze revizije nabavljenog mjerača frekvencije TS-175A/U slijedi (nadam se ne predugačak) period čekanja da se pronađe (uvijek nedostajućeg) vremena za drugu fazu – testiranje mjerača. Potrebno je završiti napajanje uređaja, nabaviti i prilagoditi kristal 5 MHz, napraviti kakvu antenu na N-konektoru, upogoniti analizator spektra i signal generator… Uh… jedva čekam penziju 🙂 Ili barem kakvi duuugi godišnji odmor 😉

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.