VOJNI PRIJENOSNI RADIO UREĐAJ RUP-33


Danas je nabavljen vojni radio primopredajni uređaj pod nazivom RUP-33 (skraćeno od „Radio uređaj prijenosni“) proizvođača RIZ Zagreb iz 1979. godine.  Radi se o jednostavnom prijenosnom primopredajniku za govornu komunikaciju (FM telefonija – F3) uz mogućnost tonskog poziva (F2) i za rad u simpleksnom načinu rada.

RUP-33 pokriva frekvencijski opseg od 52 do 59,95 MHz i to preko ukupno 160 kanala sa međusobnim razmakom od 50 kHz. Izlazna snaga predajnika je 0,3 W čime se mogu ostvariti veze na najvećim udaljenostima od oko 0,5 do 3 km što ovisi o upotrijebljenoj anteni i mjestu korištenja radio uređaja, odnosno utjecajima reljefa na propagaciju radio valova u VHF opsegu.

 

Na gornjoj slici uočava se žičana antena dužine 50 cm ušivena u remen za nošenje uređaja. Ovo je svakako praktičan način za kompaktno korištenje primopredajnika no sa takvom antenom postižu se i najmanji dometi (najviše 500 metara).

 

 

Prednja ploča primopredajnika RUP-33 ima slijedeće kontrole:

 • ANT –  priključnica za antenu; pored nje je stezaljka za uzemljenje ili priključenje protutega antene (bakrena žica duljine oko 1 metra). Koristi se savitljiva štap antena u obliku čelične trake (za veće domete) ili žičana antena koja je ušivena u remen za nošenje primopredajnika (za manje domete i za prikriveno korištenje).
 • POZIV – tipkalo za radio-predaju tonskog poziva, odnosno dogovorene tonske signalizacije (npr. Morzeova telegrafija)
 • A – preklopnik za isključenje i uključenje uređaja u određenom načinu rada:
  • ISKLJ.  – primopredajnik je isključen
  • AK – provjera napona akumulatora ili baterija; ako je napon ispravan (veći od 15,4V) pritiskom tipke POZIV ili prekidača za predaju na mikrofonsko-telefonskoj kombinaciji u slušalici se mora čuti periodično kucanje
  • UKLJ-1  – rad primopredajnika sa uključenim prigušivačem šuma
  • UKLJ-2 – rad primopredajnika bez prigušivača šuma (koristi se kod prijema vrlo slabih signala s puno šuma)
 • B, C, D – preklopnici za odabir radne frekvencije (prvi dvoznamekasti broj su MHz (B), slijede KhZ x 100 (C) i kHz x 10 (D)
 • MK – peteropolna priključnica za priključivanje mikrofonsko-telefonske kombinacije

 

 

Primopredajnik se napaja preko dva posebna serijski spojena Ni-Cd akumulatora  od 8,4V ili preko četiri serijski spojene standardne plosnate baterije od 4,5V (3R-12), pri čemu je potrošnja struje do 30mA u prijemu, odnosno do 190mA u predaji. Napon napajanja mora biti u dopuštenom rasponu od 15,4 do 19,6V. Akumulatori ili baterije smješteni su posebnom odvojivom dijelu kućišta primopredajnika.

Mjerenjem napona na originalnim Ni-Cd akumulatorima očitane su neke minimalne vrijednosti (manje od 1V), no za neodržavane Ni-Cd baterije stare najmanje 20 godina ne mogu se ni očekivati bolji rezultati. Na sreću, kućište baterija se lako rastavlja, a baterijski ulošci su standardnih dimenzija pa eventualna obnova originalnih akumulatora ne bi trebala biti problematična.

rup_33_riz_03

 

RUP-33 konstruiran je na način da se svaki željeni kanal izravno odabere preklapanjem kristala uz pomoć tri preklopnika nakon čega nije potrebno nikakvo daljnje podešavanje primopredajnika. Ovakva konstrukcija zahtijeva veliki broj kristala (u našem slučaju ukupno 20 za dobivanje 160 kanala) ali je uređaj nakon odabira frekvencije odmah spreman za rad čime je zbog jednostavnosti rukovanja prilagođen širokom krugu korisnika.

 

 

 

Na osnovu električne sheme nacrtali smo pojednostavljenu blok-shemu primopredajnika RUP-33. Vidimo da je prijemnik izveden sa dvostrukim miješanjem (dvojni superheterodin), gdje je prva međufrekvencija na 10,7 MHz, a druga na 103 kHz. Izbor međufrekvencija (MF) kod prijemnika ključan je za postizanje njegove najbolje selektivnosti na željenom frekvencijskom opsegu.  Ovdje vrijedi pravilo da što je MF niža postiže se bolje pojačanje i selektivnost ali s druge strane povećava se mogućnost nastanka neželjenih smetnji. Nasuprot tome, kod viših MF smetnje su manje ali je teže na jednostavan način postići dobro pojačanje i selektivnost. Naravno, kod izbora MF treba izbjegavati one frekvencije koje su u standardnim radio opsezima na kojima se vrše radio veze. MF od 10,7 MHz koju koristi naš prijemnik međunarodno je dogovorena da se ne koristi za radio promet (slično kao i frekvencije 450kHz, 1,7Mhz , 5,5Mhz, 9MHz) te ove MF i najčešće susrećemo kod oscilatora i mješača u različitim elektroničkim sklopovima. U konačnici, na ukupnu kvalitetu prijemnika značajno utječu i stupnjevi RF i MF pojačala, odnosno kvaliteta filtara i izbor najpovoljnijih vrijednosti pojačanja na koje se podešava svaki određeni stupanj prijemnika kako bi se izvukao najbolji odnos pojačanja i selektivnosti nasuprot pojavama smetnji i neželjenih oscilacija i modulacija.

Oscilator (1. lokalni oscilator) za izbor radnog kanala je kod primopredajnika RUP-33 u osnovi kristalni. Da bi se dobilo 160 kristalom kontroliranih kanala svakako je nepraktično koristiti 160 zasebnih kristala koji se preklapaju na jedan kristalni oscilator. Umjesto toga koriste se tri kristalna oscilatora na koje se preklapaju tri grupe kristala, jedna sa osam, jedna sa deset i jedna sa dva kristala. Tako se miješanjem frekvencija tri kristalna oscilatora sa ukupno 20 kristala dobivaju sve potrebne frekvencije u rasponu 52 do 59,95 MHz sa razmakom od 50 kHz. Ovakvi kristalni sintetizatori (mješači) frekvencija, odnosno kristalno-referentni sistemi ili kako god nazvali te sklopove bili su uobičajeni kod višekanalnih radio uređaja prije nego su potpuno zamijenjeni PLL sklopovima za kontrolu frekvencije VCO-a.

Predajnik se bazira na naponski upravljanom oscilatoru (VCO) gdje se prednapon za njegove kapacitivne diode dobiva iz posebnog sklopa (diodnog diskriminatora) koji je vezan na izlaz kristalnog sintetizatora frekvencije. U kristalnom sintetizatoru se dakle miješanjem dobivaju frekvencije pojedinih radnih kanala za prvo miješanje u prijemniku, ali također i analogna vrijednost napona (uobičajeno 4-20 V) za polarizaciju kapacitivnih dioda kojima se određuje jednaka frekvencija VCO-a predajnika. Međutim, VCO sam po sebi nije stabilan oscilator poput kristalnih oscilatora te je potrebno izvesti dodatnu kontrolu i stabilizaciju njegove frekvencije. To se kod uređaja RUP-33 postiže na način da se dio izlaznog VF signala predajnika sa antene vraća u prijemnik uređaja, gdje se vrši njegovo miješanje u prvom mješaču sa stabilnom radnom frekvencijom koju proizvodi kristalni sintetizator. Ukoliko je frekvencija iz predajnika dovedena na prvi mješač točna, na izlazu iz mješača će se pojaviti MF od točno 10,7 MHz, no ukoliko postoji neki pomak izlazne kanalne frekvencije onda će i izlazna MF biti analogno tome veća ili manja od 10,7 MHz. Tako smo dobili kontrolnu frekvenciju za provjeru točnosti izlazne frekvencije predajnika.

Ova kontrolna frekvencija uspoređuje se kristalom kontroliranom referentnom frekvencijom od točno 10,7 MHz u faznom diskriminatoru i ukoliko postoji neka razlika između te dvije frekvencije na izlazu iz faznog diskrimatora pojaviti će se korekcijski napon za VCO koji onda stabilizira njegovu frekvenciju na točnu vrijednost. Ovaj krug za automatsku stabilizaciju frekvencije VCO-a na shemi je označen iscrtkanom crvenom linijom. Vidimo da kristalni sintetizator frekvencije i ulazni sklopovi prijemnika do prvog mješača rade i kod prijema i kod predaje. Kod prijema se miješa ulazni opseg prijemnih frekvencija iz antene kako bi se izdvojila kanalna frekvencija s obzirom na MF 10,7 MHz, a kod predaje se miješa opseg izlaznih frekvencija iz samog predajnika kako bi se izvršila kontrola točnosti odašiljane kanalne frekvencije također pomoću izlazne MF 10,7 MHz.

 

Specifičnost primopredajnika RUP-33 je način na koji je izvedena kontrola točnosti (stabilnosti) izlazne frekvencije predajnika. Dio signala sa izlaza predajnika vraća se na ulaz prijemnika gdje, ako je izlazna frekvencija točna, nakon prvog miješanja moramo dobiti međufrekvenciju od točno 10,7 MHz. Eventualna razlika (pomak) ove međufrekvencije detektira se u sklopu za automatsku stabilizaciju frekvencije VCO-a predajnika koji se bazira na faznom diskriminatoru. U njemu se ta kontrolna međufrekvencija uspoređuje sa referentnom frekvencijom 10,7 MHz dobivenom iz posebnog kristalnog oscilatora.  

 

Na tiskanoj pločici primopredajnika RUP-33 ističe se jedna poveća komponenta – kristalni filtar za 10,7 MHz. Ovakvi gotovi filtri imaju tvornički točno podešen propusni opseg na određenoj frekvenciji čime se postiže točno željena selektivnost, a pojava smetnji je svedena na minimum. U našem prijemniku ovaj filtar je u zadnjem stupnju prvog heterodina koji radi na MF od 10,7 MHz i osigurava čist i selektivan signal za miješanje u drugom heterodinu na 103 kHz.

Kod višestrukih superheterodina uvijek je u određenoj mjeri izražena pojava neželjenih oscilacija i modulacija u VF krugovima prijemnika koje je u nekim slučajevima teško potisnuti ili blokirati. Znatan utjecaj na te pojave ima veličina i stabilnost napona napajanja sklopova primopredajnika, ali i sama mehanička i temperaturna stabilnost izvedbe pojedinih stupnjeva primopredajnika, kao i međusobni geometrijski  odnos i udaljenost oscilirajućih krugova na što se također mora paziti kod projektiranja ovakvih sklopova. Pojava neželjenih oscilacija uvelike se može smanjiti oklapanjem pojedinih stupnjeva primopredajnika te blokiranjem VF signala koji bi se mogli prenijeti vodovima za napajanje. Naš primopredajnik ima oklopljen naponski kontroliran oscilator (VCO) i izlazni stupanj predajnika, a metalnom pločicom odvojen je i referentni oscilator 10,7 MHz sa modulatorom. Također, sve komponente i vodovi su dodatno fiksirani na tiskanoj pločici posebnim lakovima i uvezivanjima. Ipak, prema tvorničkim podacima, ne preporučuje se upotreba frekvencija od 54,150 i 55,500 MHz jer tu prijemnik ima izražene vlastite smetnje.

Sklop za stabilizaciju napona bazira se na integriranom krugu IL723M i preko njega se osiguravaju potrebni naponi (12V i 16,8V) za pojedine stupnjeve primopredajnika. Na donjim slikama vidi se ploča na koju nasjedaju baterije za pogon primopredajnika, te bočni pogled na dvije pločice primopredajnika sa umetnutom izolacijskom pločicom između njih.

Primopredajnik RUP-33 prvo smo testirali na napone napajanja i potrošnju struje. Prema tvorničkim podacima, RUP-33 radi na naponu napajanja od 15,4V do 19,6V, a naša testiranja su ovaj podatak i potvrdila u praksi. Već na naponu od 15,3V indikacija napona upozorava na premali napon napajanja (zvuk postaje slab i niže frekvencije), a na 15,2V indikacija je potpuna (nema zvuka u slušalicama). Inače taj zvuk indikacije napona u položaju AK (opisan kao kuckanje u slušalici) više liči na brujanje tona niske frekvencije. RUP-33 je testiran sa žičanom antenom ušivenom u remen i tu je potrošnja bila 25mA na prijemu i 72mA na predaji. Prema tvorničkim podacima potrošnja u prijemu je 30mA, a potrošnja u predaji je 190mA što je vjerojatno najveća potrošnja uređaja ovisno o naponu napajanja i upotrijebljenoj anteni.

RUP-33 je zatim testiran na predaju te je utvrđeno da prenosi čist i jasan zvuk na prijemnik u čitavom opsegu. Testiran je i na dvije frekvencije za koje proizvođač preporuča da se ne koriste zbog vlastitih smetnji, no na kratkoj udaljenosti ni na tim frekvencijama nisu uočene nikakve smetnje. Za primijetiti je da RUP-33 nema potenciometar za namještanje jačine zvuka u slušalici. Može se pretpostaviti da je isti izostavljen zbog što lakšeg rukovanja uređajem, no zvuk iz slušalice je dovoljne jačine da se čuje bez problema na većoj udaljenosti (ne mora biti prislonjena na uho), odnosno više se ponaša kao zvučnik nego kao slušalica.

Tonski poziv funkcionira pritiskom na tipku POZIV, gdje je potrebno oko pola sekunde da nakon pritiska tipke RUP-33 pređe u predaju i počne generirati ton frekvencije cca 1kHz. To nije dovoljno brzo za odašiljanje Morzeovih znakova, ali ukoliko se drži stalno pritisnuta predaja na MT kombinaciji tada se pritiskom na tipku POZIV ton trenutno modulira i odašilje u predaju.

Ovim testovima završavamo prvu fazu bavljenja ovim malim prijenosnim vojnim primopredajnikom, a svakako ćemo ga jednom ispitati i glede dometa koji može postići kao i glede njegove osjetljivosti na prijem slabih signala. Do tada, želimo mu miran i ugodan odmor na polici vintage vojnih radio uređaja za čiju upotrebu na bojnom polju nekad trebalo imati ne samo znanja i hrabrosti već i dobru fizičku kondiciju 🙂

 


 

 


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

24 thoughts on “VOJNI PRIJENOSNI RADIO UREĐAJ RUP-33

 • hugo

  re bonjour, je viens de regarder le schéma, je voi une diode type germanium a gauche du néocide, dans la partie fm modulator c’est celle ci?
  ou , si vous savez a quel endroit elle est ou s’il y en a plusieurs, merci de m’indiquer l’endroit.
  merci de vos infos.

  hugo

 • crowave Post author

  For: Hugo

  The RUP-33 has no fuses or diodes to protect the wrong polarity of the power supply. Multiple different components can be destroyed by connecting the wrong polarity of the power supply. I can send you the Wiring Diagram for RUP-33 on your e-mail, so if you want, please give me your e-mail address.

  Best regards, CroWave.

  • Lukas T

   Pozdrav, nedavno sam od prijatelja dobio kao poklon RUP-33 u dobro ocuvanom stanju. Elektronika se cini ok (po izgledu) ali su baterije naravno iscurile i nema im spasa. Razmisljao sam zamijeniti stare NiCad baterije modernim ekvivalenton (LiPo ili Liion). Trebala bi mi shema posto ne zelim riskirati da krivo spojim napajanje posto je radio prijamnik lijep primjerak.

   l.p, Lukas

   • crowave Post author

    Shemu i upute za RUP 33 možete preuzeti sa: https://www.radista.info/download.htm
    Rup 33 se može napajati i preko četiri standardne baterije od 4,5 V (3R12), a mogu se obnoviti i originalni akumulatori sa sedam komada punjivih AA baterija od 1,2 V. Metalna pločica serijskim brojem koja se nalazi ispod kontakata akumulatora mora ostati na svojem mjestu jer ona također čini kratkospojnik za prespajanje kontakata na dojnoj ploči RUP-a 33. U objavu sam dodao shemu na koji način je spojeno 8 kontakata na ploči RUP-a 33, odnosno koji su kontakti krajnji za uvođenje napona napajanja koji mora biti u rasponu 15,4 do 19,6V. lp

 • hugo

  bonjour, j’ai un rup 33, j’ai fait l’erreur des poles, donc ne fonctionne plus, il s’allume mais plus de bf et d’émission

  j’ai besoin du schéma ou que vous me dire s’il y a un fusible pour la tension.

  -problem alimentation, invertion of suply.
  fisible présent?? emplacement éléments défectuosity??
  schématik possible.

  hugo collectionnor -eletrotik

 • crowave Post author

  Svaka čast, odlično što nisi odustao, puno se iz svega nauči, a i osjećaj uspješnog popravka je posebna nagrada. Moguće da je netko pokušavao prenamijeniti RUP-33 za neki drugi opseg frekvencija (amaterski band). Ako ništa drugo, kad dobiješ drugi RUP-33 imati ćeš par uređaja za međusobni rad i testiranje 🙂 Ja zbog nedostatka vremena za sad samo pregledam pokoji vintage uređaj iz svoje kolekcije, a restauraciju i popravke moći ću više raditi u nekim mirnijim danima. Ipak, moram priznati da je puno bolji osjećaj nešto popraviti i oživjeti, a ne samo pogledati i vratiti na mjesto. No i to je opet bolje od čistog skupljanja starih uređaja koji onda samo stoje negdje na hrpi i zaboravljeni skupljaju prašinu. Još jednom svaka čast na volji, upornosti i uspješnom popravku!

 • Sladjan

  Evo danas sam nasao original izlazni tranzistor kod druga Branka (Brade), koji u svom skladistu nema cega nema. Posto je on malo stariji, rekao mi je da postoji mogucnost da neko od njegovih drugova ima servisnu knjigu, ali eto nije mi zurba za sad. Kad sam ga ugradio, izlaz je napokon proradio, ali opet je ostao problem sa lokovanjem VCO-a. Onda sam bas detaljno upratio ove signale, kalajem skidao lak sa mjesta koja su mi interesantna za mjerenje i dosao do zakljucka da je ovo ipak neko pokusao da pravi, ko zna kad jer je stanica kod mene bar 15 godina. Sad sam polako isao od tacke do tacke, pratio LO prema mjesacu koji se koristi i za ulaz, a i za lokovanje VCO-a, i malo po malo uspio podesiti, ono ne bas idealno ali da radi. Sad uspijem u citavom opsegu da dobijem lokovan signal VCO-a. Mislim da ovo nije idealno, jer na nizim frekvencijama se to desi u djelicu sekunde, ali na visim mozda za par sekundi, ali eto ako izdvojim jos koji sat mogao bi ovo podesiti fino. Sad ostaje onaj kvar na LO (jos uvjek koristim vanjski generator), ali to cu drugi dan, ono dosta je jednostavnije i nema nekog podesavanja tu. Uglavnom mislim da sto se tice ovog zeznutog djela (rastimani rf transformatori), da sam taj problem rjesio. Ako mi dodje ova druga stanica ispravna, iskoristicu nju kao referencu, da jos bolje dotjeram transformatore. Moram jos pregledati jel prijem ok, ali mislim da je mala vjerovatnoca da bude jos kakav kvar i na prijem sekciji. Ono cuje se sum tako da izlazno pojacalo radi, zajednicki dio (koji sam vec gledao) isto je ok. Pozdrav

 • crowave Post author

  Sa VF izlaza čak 4 veze ponovno vode na sklopove, moguće da će zamjena izlaznog tranzistora riješiti sve probleme. Nešto ovakvo stvarno se rijetko susreće kod takvih primopredajnika male snage i minimalnih mogućnosti. U svakom slučaju želim ti puno sreće u popravku i obavezno javi rezultat 🙂

 • Sladjan

  Da slucajno nemas kakav servisni prirucnik za ovaj uredjaj? Mene interesuje kakvi signali bi trebali biti na mjernim tackama, jer imam jedan neispravan koji treba popraviti.

  • crowave Post author

   Na žalost nemam ništa drugo od onog što je već objavljeno na internetu. Imam doduše MORH-ov prijevod uputa za rad sa RUP-33 no u toj knjižici ne piše ništa novo i nema servisne sheme. RUP-33 je vrlo nezgodan za servis jer nije modularne izvedbe i na te dvije pločice mješovito su nagurane komponenete prijemnika, predajnika i napajanja bez nekog prevelikog reda i logike, a uz to na pločicama nema nikakvih korisnih oznaka… Ne znam što je kod vašeg uređaja u kvaru (TX ili RX), ali možda je najbolje kvar tražiti klasičnom metodom slijeđenja signala…

   • Sladjan

    Da, najveci mi je problem sto je sve dosta stvari stavljeno na mali prostor, a sve premazano lakom, pa nije lako mjeriti po plocici. Sad sam siguran da VCO nije ok, jer izlazni signal skoro da ne postoji. Sad sam odvijio onaj mali koaksijalni kabal koji vodi dalje, i spojio signal generator, i na na par frekvencija se lokuje pri slanju (prijem nisam gledao jos). E da, problem je jos sto je i izlaz otisao (ili nesta izmedju), jer je signal na izlazu skroz mali (kao da izmedju VCO i izlaza je samo kapacitivna sprega, bez pojacanja). Ma nista, dobro je sto imam semu, i sto mi se cini da vecina ovih rf transformator je zalivena, pa vjerovatno nisu dirani (da ih moram podesavati). Hvala na informaciji

   • Sladjan

    I pravo mi je dobro dosao ovaj tvoj text i slike, na kojima si tacno nacrtao gdje se sta nalazi, kao i blok diagram 🙂

    • crowave Post author

     Dosta je specifičan taj RUP-33 u kontroli radnih frekvencija za TX i RX: ukupno 160 radnih frekvencija kod prijemnika su određene kombinacijama 20 kristala što dosta komplicira 1. LO, a onda se iz 1. mješača uzima upravljački napon za kontrolu predajnika koji se bazira na VCO-u. Tako sve skupa ispada neka kombinacija kristalnog oscilatora, VCO-a i kvazi PLL-a za kontrolu radnih frekvencija 🙂 No, predajnik je svejedno puno jednostavniji od prijemnika pa će popravak predajnog dijela biti možda lakši, iako za takav tip uređaja ima dosta složen modulator i upravljanje VCO-a. Ove mjerne točke na shemi (x Mt x) ključne su za otkrivanje koji sklop ne radi, po njima se može najlakše i razlučiti gdje počinju i završavaju pojedini sklopovi s obzirom da na shemi nema baš nikakvih korisnih oznaka koje bi to olakšale…

     • Sladjan

      Da, kombinacija 3 oscilator sa kristalima zajedno sa mosfet mjesacima daje VCO, a taj “kvazi” PLL je stvarno veoma komplikovan dizajn. Ali evo moze se upratiti, ono da nema ove seme vjerovatno nebi ga ni otvarao. Sad sam nasao, crkao je izlazni tranzistor, sad sam ga izvadio i moram naruciti. Do tada cu probati da skontam sta je sa ovim oscilatorima, u VCO. Tu imam 3 mjerne tacka, i na prva dva su ok, signali prema kristalima, a na trecem je nekakav deformisan, kao da nema kristala vec sam osciluje. Hvala puno na korisnim informacijama 🙂

       • crowave Post author

        Pa kad je ovdje LO kompliciraniji od VCO-a lako se zabuniti 😉 Možda zamjena izlaznog tranzistora riješi sve probleme (možda samo jedan, a možda niti jedan) no ja se ipak nadam da će biti ovo prvo 🙂 Neki dan sam popravljao softwerski upravljan prijemnik ICOM IC-PCR1000, greška je isto bila u 1. lokalnom oscilatoru, ali njegov LO je daleko gori od ovog na RUP-u. Treba za mješač dati frekvencijski raspon od 266,7 – 1065,66 MHz, a bazira se na PLL-u i digitalnim djeliteljima, naravno svime upravlja mikrokontroler. I naravno da je greška bila na najgorem mjestu, u mikrokontroleru. I naravno da je firmware nedostupan, tako da sve može u smeće. Sva sreća pa RUP-33 barem nema mikrokontrolere tako da uvijek ima nade za popravak 🙂

        • Sladjan

         Da, ako nista nema softvera u RUP-u :D. Ma izlazni tranzistor ce rjesiti samo problem sa izlazom, a ovaj LO ne radi sigurno (jedna od sekcija je mrtva). Najgore sto mi se cini da mozda i jedan od fetovkih predpojacivaca isto ne radi, a nemam ovakvih fetova (dual gate 40823)+ sto su skupi na ebayu (stare rezerve). Ja sam spojio signal generator umjesto ovog LO-a, i na pocetnim frekvencijama se sve ponasa kako treba, ali kasnije opet VCO se ne lokuje vec odluta, tako da moze biti jos kakvih problema i kad popravim LO. Ima par ovih RF transformatora odvrnutih (skinut je lak), tako da moze biti da je neko ranije popravljao i malo rastimao ovo. Vec meni su pricali da je vojska imala te servisni manuale, sa 1000 listova, i detaljno objasnjen svaki sklop, sa slikama kako sta treba od signala da bude, i kako se podesava, pa bi dobro bilo to naci, i skenirati da ostane za muzeja 🙂

         • crowave Post author

          Da, za 20-tak Eur lakše je nabaviti neki ispravan RUP-33 preko oglasa… Ako imaš kakvu vezu u HR mogu ti poslati svoj primjerak pa preko njega raditi popravak međusobnom usporedbom. Čak mislim da imam negdje jedan RUP-33 bez kućišta, samo pločice sa elementima, to bih ti mogao pokloniti. Najbolje je sve aktivne elemente LO-a odlemiti i testirati. No, kod takvih elemenata nikad ne možeš biti siguran, dual gate FET teško je pouzdano testirati, zapravo općenito jednostavni testovi dioda i tranzistora ne moraju značiti da je on potpuno ispravan za neki VF sklop jer ni jedan tester neće njega istestirati za rad u svim realnim uvjetima. Dobro je ako se ustanovi neki nedvojbeni kratki spoj ili prekid kontakata, no sve drugo je siva zona. Zato sam i napisao da izlazni tranzistor možda riješi sve, a možda ništa 😉 Malo je čudno da uređaj ima istovremeno te nepovezane kvarove, osim ako ga je netko spojio na kakvo pogrešno napajanje, pa sad tko zna što je sve pregorilo, a što preživjelo… Pravi servisni manualni su puno rijeđi jer su uputstva i jednostavni servisni priručnici išli uz svaki uređaj, a servisni manuali samo u tvorničke i centralne servise. Danas ako i netko ima manual na 1000 stranica za RUP-33 teško da će to skenirati jer bi sam trud vrijedio manje od uređaja, a taj manual realno treba sada tebi i (na žalost) vjerojatno više nikad nikome na svijetu (istina i ja bi ga još volio pogledati ;-). Uglavnom, ako si odlučio popraviti svoj RUP pod svaku cijenu truda i vremena, rado ću ti pomoći rezervnim dijelovima 🙂

          • Sladjan

           Hvala ti puno na ponudi :). Sinoc sam nasao neki na oglasima, i narucio tako da cu dobiti jos jedan za reference. Kaze da je ispravan, ali nebitno, ako nista imacu djelova. Malo sam prelistao detaljnije semu, i vjerovatno se VCO slabo lokuje jer je crkao izlaz. Izgleda da povratna sprega ide sa izlaza tj kako nema izlaznog pojacalo, to se desi samo kad ja pojacam dosta LO (preko svog signal generatora) i tako dobijem malo jaci signal za lokovanje prema komparatoru. Tako da mislim da problem lokovanja cu rjesiti kad zamjenim izlazni tranzistor. Sad LO cu malo detaljnije da pogledam kad dobijem ovaj drugo, vjerovatno ni on nije ok, ali :). Da, ja sam ovo izvukao iz podruma onako da ga ukljucim, i sreca je sto je bio pokvaren, jer nebi ni pogledao kako su ga izveli. Ovo je dosta zanimljiv dizajn, tako da cu se potruditi da ga osposobim. Hvala jos jednom, pa javim kad nabavim izlazni tranzistor 🙂

 • Zdravko

  Svaka čast na uloženom trudu!
  Koristi zaista svima i podsjeća me na dane kada sam imao vremena sklapati uređaje od komponenata iz rashodovanih vojnih i ostalih uređaja.
  Pozdrav!