VOJNI PRIJENOSNI RADIO UREĐAJ RUP-33


Danas je nabavljen vojni radio primopredajni uređaj pod nazivom RUP-33 (skraćeno od „Radio uređaj prijenosni“) proizvođača RIZ Zagreb iz 1979. godine.  Radi se o jednostavnom prijenosnom primopredajniku za govornu komunikaciju (FM telefonija – F3) uz mogućnost tonskog poziva (F2) i za rad u simpleksnom načinu rada.

RUP-33 pokriva frekvencijski opseg od 52 do 59,95 MHz i to preko ukupno 160 kanala sa međusobnim razmakom od 50 kHz. Izlazna snaga predajnika je 0,3 W čime se mogu ostvariti veze na najvećim udaljenostima od oko 0,5 do 3 km što ovisi o upotrijebljenoj anteni i mjestu korištenja radio uređaja, odnosno utjecajima reljefa na propagaciju radio valova u VHF opsegu.

rup_33_riz_01

Prednja ploča primopredajnika RUP-33 ima slijedeće kontrole:

 • ANT –  priključnica za antenu; pored nje je stezaljka za uzemljenje ili priključenje protutega antene (bakrena žica duljine oko 1 metra). Koristi se savitljiva štap antena u obliku čelične trake (za veće domete) ili žičana antena koja je ušivena u remen za nošenje primopredajnika (za manje domete i za prikriveno korištenje).
 • POZIV – tipkalo za radio-predaju tonskog poziva, odnosno dogovorene tonske signalizacije (npr. Morzeova telegrafija)
 • A – preklopnik za isključenje i uključenje uređaja u određenom načinu rada:
  • ISKLJ.  – primopredajnik je isključen
  • AK – provjera napona akumulatora ili baterija; ako je napon ispravan (veći od 15,4V) pritiskom tipke POZIV ili prekidača za predaju na mikrofonsko-telefonskoj kombinaciji u slušalici se mora čuti periodično kucanje
  • UKLJ-1  – rad primopredajnika sa uključenim prigušivačem šuma
  • UKLJ-2 – rad primopredajnika bez prigušivača šuma (koristi se kod prijema vrlo slabih signala s puno šuma)
 • B, C, D – preklopnici za odabir radne frekvencije (prvi dvoznamekasti broj su MHz (B), slijede KhZ x 100 (C) i kHz x 10 (D)
 • MK – peteropolna priključnica za priključivanje mikrofonsko-telefonske kombinacije

rup_33_riz_02

Primopredajnik se napaja preko dva posebna serijski spojena Ni-Cd akumulatora  od 8,4V ili preko četiri serijski spojene standardne plosnate baterije od 4,5V (3R-12), pri čemu je potrošnja struje do 30mA u prijemu, odnosno do 190mA u predaji. Napon napajanja mora biti u dopuštenom rasponu od 15,4 do 19,6V. Akumulatori ili baterije smješteni su posebnom odvojivom dijelu kućišta primopredajnika.

Mjerenjem napona na originalnim Ni-Cd akumulatorima očitane su neke minimalne vrijednosti (manje od 1V), no za neodržavane Ni-Cd baterije stare najmanje 20 godina ne mogu se ni očekivati bolji rezultati. Na sreću, kućište baterija se lako rastavlja, a baterijski ulošci su standardnih dimenzija pa eventualna obnova originalnih akumulatora ne bi trebala biti problematična.

rup_33_riz_03

RUP-33 konstruiran je na način da se svaki željeni kanal izravno odabere preklapanjem kristala uz pomoć tri preklopnika nakon čega nije potrebno nikakvo daljnje podešavanje primopredajnika. Ovakva konstrukcija zahtijeva veliki broj kristala (u našem slučaju ukupno 20 za dobivanje 160 kanala) ali je uređaj nakon odabira frekvencije odmah spreman za rad čime je zbog jednostavnosti rukovanja prilagođen širokom krugu korisnika.

Prijemnik ugrađen u RUP-33 izveden je sa dvostrukim miješanjem (dvojni superheterodin), gdje je prva međufrekvencija na 10,7 MHz, a druga na 103 kHz. Izbor međufrekvencija (MF) kod prijemnika ključan je za postizanje njegove najbolje selektivnosti na željenom frekvencijskom opsegu.  Ovdje vrijedi pravilo da što je MF niža postiže se bolje pojačanje i selektivnost ali s druge strane povećava se mogućnost nastanka neželjenih smetnji. Nasuprot tome, kod viših MF smetnje su manje ali je teže na jednostavan način postići dobro pojačanje i selektivnost. Naravno, kod izbora MF treba izbjegavati one frekvencije koje su u standardnim radio opsezima na kojima se vrše radio veze. MF od 10,7 MHz koju koristi naš prijemnik međunarodno je dogovorena da se ne koristi za radio promet (slično kao i frekvencije 450kHz, 1,7Mhz , 5,5Mhz, 9MHz) te ove MF i najčešće susrećemo kod oscilatora i mješača u različitim elektroničkim sklopovima. U konačnici, na ukupnu kvalitetu prijemnika značajno utječu i stupnjevi VF i MF pojačala, odnosno izbor najpovoljnijih vrijednosti pojačanja na koje se podešava svaki određeni stupanj prijemnika kako bi se izvukao najbolji odnos pojačanja i selektivnosti nasuprot pojavama smetnji i neželjenih oscilacija i modulacija.

rup_33_riz_071

Predajnik se bazira na naponski upravljanom oscilatoru (VCO) gdje se prednapon za njegove kapacitivne diode dobiva iz kristalnog sintetizatora (prvog lokalnog oscilatora) prijemnika. Frekvencija oscilatora predajnika od 10,7 MHz nakon što se frekvencijski modulira pojačanim mikrofonskim signalom u FM modulatoru miješa se sa frekvencijom VCO-a te se na izlazu dobiju fazno modulirane frekvencije u rasponu 52 do 59,95 MHz.

rup_33_riz_072

Na tiskanoj pločici primopredajnika RUP-33 ističe se jedna poveća komponenta – kristalni filtar za 10,7 MHz. Ovakvi gotovi filtri imaju tvornički točno podešen propusni opseg na određenoj frekvenciji čime se postiže točno željena selektivnost, a pojava smetnji je svedena na minimum. U našem prijemniku ovaj filtar je u zadnjem stupnju prvog heterodina koji radi na MF od 10,7 MHz i osigurava čist i selektivan signal za miješanje u drugom heterodinu na 103 kHz.

rup_33_riz_09

No, bez obzira na sve navedeno, kod višestrukih superheterodina uvijek je u određenoj mjeri izražena pojava neželjenih oscilacija i modulacija u VF krugovima prijemnika koje je u nekim slučajevima teško potisnuti ili blokirati. Znatan utjecaj na te pojave ima veličina i stabilnost napona napajanja sklopova primopredajnika, ali i sama mehanička i temperaturna stabilnost izvedbe pojedinih stupnjeva primopredajnika, kao i međusobni geometrijski  odnos i udaljenost oscilirajućih krugova na što se također mora paziti kod projektiranja ovakvih sklopova. Pojava neželjenih oscilacija uvelike se može smanjiti oklapanjem pojedinih stupnjeva primopredajnika te blokiranjem VF signala koji bi se mogli prenijeti vodovima za napajanje. Naš primopredajnik ima oklopljen naponski kontroliran oscilator (VCO) i izlazni stupanj predajnika, a sve komponente i vodovi su dodatno fiksirani na tiskanoj pločici posebnim lakovima i uvezivanjima. Ipak, prema tvorničkim podacima, ne preporučuje se upotreba frekvencija od 54,150 i 55,500 MHz jer tu prijemnik ima izražene vlastite smetnje.

rup_33_riz_08

Sklop za stabilizaciju napona bazira se na integriranom krugu IL723M i preko njega se osiguravaju potrebni naponi (12V i 16,8V) za pojedine stupnjeve primopredajnika. Na donjim slikama vidi se ploča na koju nasjedaju baterije za pogon primopredajnika, te bočni pogled na dvije pločice primopredajnika sa umetnutom izolacijskom pločicom između njih.

rup_33_riz_06

Primopredajnik RUP-33 prvo smo testirali na napone napajanja i potrošnju struje. Prema tvorničkim podacima, RUP-33 radi na naponu napajanja od 15,4V do 19,6V, a naša testiranja su ovaj podatak i potvrdila u praksi. Već na naponu od 15,3V indikacija napona upozorava na premali napon napajanja (zvuk postaje slab i niže frekvencije), a na 15,2V indikacija je potpuna (nema zvuka u slušalicama). Inače taj zvuk indikacije napona u položaju AK (opisan kao kuckanje u slušalici) više liči na brujanje tona niske frekvencije. RUP-33 je testiran sa žičanom antenom ušivenom u remen i tu je potrošnja bila 25mA na prijemu i 72mA na predaji. Prema tvorničkim podacima potrošnja u prijemu je 30mA, a potrošnja u predaji je 190mA što je vjerojatno najveća potrošnja uređaja ovisno o naponu napajanja i upotrijebljenoj anteni.

RUP-33 je zatim testiran na predaju te je utvrđeno da prenosi čist i jasan zvuk na prijemnik u čitavom opsegu. Testiran je i na dvije frekvencije za koje proizvođač preporuča da se ne koriste zbog vlastitih smetnji, no na kratkoj udaljenosti ni na tim frekvencijama nisu uočene nikakve smetnje. Za primijetiti je da RUP-33 nema potenciometar za namještanje jačine zvuka u slušalici. Može se pretpostaviti da je isti izostavljen zbog što lakšeg rukovanja uređajem, no zvuk iz slušalice je dovoljne jačine da se čuje bez problema na većoj udaljenosti (ne mora biti prislonjena na uho), odnosno više se ponaša kao zvučnik nego kao slušalica.

Tonski poziv funkcionira pritiskom na tipku POZIV, gdje je potrebno oko pola sekunde da nakon pritiska tipke RUP-33 pređe u predaju i počne generirati ton frekvencije cca 1kHz. To nije dovoljno brzo za odašiljanje Morzeovih znakova, ali ukoliko se drži stalno pritisnuta predaja na MT kombinaciji tada se pritiskom na tipku POZIV ton trenutno modulira i odašilje u predaju.

Ovim testovima završavamo prvu fazu bavljenja ovim malim prijenosnim vojnim primopredajnikom, a svakako ćemo ga jednom ispitati i glede dometa koji može postići kao i glede njegove osjetljivosti na prijem slabih signala. Do tada, želimo mu miran i ugodan odmor na polici vintage vojnih radio uređaja za čiju upotrebu na bojnom polju nekad trebalo imati ne samo znanja i hrabrosti već i dobru fizičku kondiciju 🙂


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

2 thoughts on “VOJNI PRIJENOSNI RADIO UREĐAJ RUP-33

 • Zdravko

  Svaka čast na uloženom trudu!
  Koristi zaista svima i podsjeća me na dane kada sam imao vremena sklapati uređaje od komponenata iz rashodovanih vojnih i ostalih uređaja.
  Pozdrav!