MA 5724 pH metar ISKRA


Danas je nabavljen prijenosni pH metar slovenskog proizvođača Iskra pod oznakom MA 5724 iz 1986. godine. U kompletu smo pronašli dvije elektrode sa pripadajućim nosačem, tri plastične posudice za držanje uzoraka otopina, kablove za spajanje elektroda sa instrumentom, te setove indikatorskih pH listića. O pH mjeračima već smo pisali u nekoliko naših objava gdje je između ostalih predstavljen i jedan stariji Iskrin model PH METAR MA 5701.

iskra_ph_ma5724_06

Ukratko ćemo ponoviti da se mjerenjem pH vrijednosti određuje koncentracija iona vodika u nekoj tekućini (otopini). Koncentracija iona vodika određuje stupanj kiselosti te tekućine. Način mjerenja, najjednostavnije rečeno, temelji se na principu mjerenja razlike električnog potencijala (napona) između dvije elektrode uronjene u mjerenu tekućinu koja se ponaša kao elektrolit. Dakle, nama koji smo više električari nego kemičari, cijeli proces je najlakše shvatiti kao formiranje svojevrsnog galvanskog članka (baterije), sa dvije elektrode uronjene u elektrolit.

iskra_ph_ma5724_18

Spomenute dvije elektrode kod pH mjerača se najčešće zovu referentna i indikatorska. Svojstvo referentne elektrode je da ima točno poznat i stalan elektrodni potencijal koji je neovisan o sastavu otopine u koju je uronjena. Indikatorska elektroda pak treba proizvoditi napon koji je izravno ovisan o količini određenih iona u otopini. Dakle, indikatorska elektroda mora biti i selektivna, što znači da će reagirati samo na određenu vrstu iona za koju je namijenjena.

iskra_ph_ma5724_04

Kao referentne elektrode najpoznatije su vodikove,kalomel i srebro/srebro-klorid elektrode. Osnovna podjela indikatorskih elektroda je na kovinske i membranske. U punom kompletu pH metra MA 5724 nalaze se kalomel (referentna), staklena (membranska) i kombinirana elektroda koja je kombinacija referentne i indikatorske elektrode u jednom kućištu.

Kalomel elektroda sadrži mješavinu žive, kalomela (Hg2Cl2) i otopine kalijeva klorida u koju je uronjena platinska žica. Zasićena kalomel elektroda ima standardni potencijal 0.244 V pri 25 °C, ali s obzirom da je taj napon dosta ovisan o promjeni temperature prije mjerenja s ovom elektrodom potrebno je izvršiti temperaturnu kompenzaciju. Stoga ćemo kod svih pH mjerača naći potenciometar za temperaturnu kompenzaciju ili se ona vrši automatski preko ugrađenog termometra.

Staklena elektroda spada u kategoriju indikatorskih membranskih elektroda. Sastoji se od posudice napravljene od specijalnog vrlo tankog stakla (membrana) ispunjene kloridnom kiselinom stalnog pH u koju je uronjena elektroda od srebro/srebro klorida.Potencijal ove elektrode ovisi o omjeru vodikovih iona u elektrodi i izvan nje, odnosnou otopini u koju je uronjena. Na suho staklo pH ne utječe pa se staklena membrana prije mjerenja mora močiti u vodi.

Kad se referentna kalomel elektroda sa stalnim potencijalom i indikatorska staklena elektroda uronjene u otopinu kojoj mjerimo koncentraciju vodikovih iona povežu u strujni krug preko osjetljivog (elektronskog) voltmetra – dobili smo pH metar.

iskra_ph_ma5724_02

Osim temperaturne kalibracije referentne elektrode, pH metar je povremeno potrebno kalibrirati i glede njegove točnosti pokazivanja na baždarenoj skali. To se obično vrši uranjanjem elektroda u posebno pripremljene referentne otopine sa točno poznatom i stalnom pH vrijednosti. Ove otopine se zovu puferi. Postoje puferi za čitav mjerni opseg pH metra, a baždarenje je dobro provesti sa više pufera različitih vrijednosti pH.

Mi smo u našem kompletu zatekli pH indikatorske trakice (lakmus papir) koje pokrivaju čitav opseg od pH 1 do pH 14. Ove trakice se umoče u otopinu kojoj želimo odrediti pH. Nakon kratkog vremena (3 sekunde) središnji obojani dio trake (dio bez ispisane vrijednosti) poprimiti će određenu nijansu ovisno o pH vrijednosti tekućine. Ova nijansa usporedi se sa uzorcima boje sa ispisanim vrijednostima i tako se odredi pH. Ove trakice dakle služe za okvirno mjerenje pH neke otopine, no za precizno mjerenje ipak ne mogu zamijeniti pH metar.

iskra_ph_ma5724_11

Mi smo u našem kompletu zatekli samo staklenu i kombiniranu elektrodu. Upute za rad i tehničke podatke za kombiniranu elektrodu iz našeg kompleta možete preuzeti ovdje: Uputstvo za upotrebu kombinirane elektrode.

iskra_ph_ma5724_10

Također, kompletnu uputu za korištenje pH metra MA 5724 možete preuzeti klikom na donju sliku pa se mi ovdje više nećemo baviti kemijom nego prelazimo na nama srodniju elektroniku 🙂

iskra_ph_ma5724_01

 

PH metar MA 5724 napaja se preko jedne standardne 9 V baterije. Napajanje je potrebno za rad tranzistorskog pojačala ugrađenog u pH metar.

iskra_ph_ma5724_07

Na bočnim stranama vidljivi su pristupi trimerskim potenciometrima za baždarenje. Sve je opisano u Uputstvu za upotrebu pa ovdje nema potrebe prepisivati već opisane upute 🙂

iskra_ph_ma5724_08

U kompletu mjerača nalaze se kablovi za spajanje spondi na instrument, posudice za držanje uzorka otopine, te zaštitna kapica kombinirane sonde kada je ista u upotrebi.

iskra_ph_ma5724_09

U nastavku dajemo elektroničku shemu našeg pH metra, a onda možemo pogledati kako je sve to izvedeno u praksi. Vidimo da osnovu sklopa čini komparacijsko pojačalo sa ulazima za napone iz referentne i indikatorske elektrode. Sve drugo su mjerni i kalibracijski otpornici (trimeri) za baždarenje prikaza vrijednosti na instrumentu.

iskra_ph_ma5724_03

iskra_ph_ma5724_12

iskra_ph_ma5724_13

iskra_ph_ma5724_14

iskra_ph_ma5724_15

iskra_ph_ma5724_16

iskra_ph_ma5724_17

Eto, ovdje smo (elektronički gledano) predstavili jednu lijepu izvedbu Iskrinog milivoltmetra sa kompletom kemijskih elektroda kako bi se istim mogla mjeriti pH vrijednost raznih otopina i tekućina. Ovaj 30 godina star instrument još uvijek izgleda vrlo dobro za svoje godine i na nama je očuvati ga u takvom stanju što je moguće duže vrijeme. Zato ga ni nećemo više puno opterećivati mjerenjima raznih kiselina ili lužina, to radije prepuštamo današnjim suvremenim pH mjeračima, a ovog našeg ćemo umiroviti na nekom lijepom i kemijski neutralnom mjestu kako i priliči pH mjeraču kojem kazaljka ionako već dugo vremena pokazuje samo neutralnu vrijednost na svojim pH i naponskim skalama 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.