Vojni primopredajnik RUP-4 RP-2 RD-2


Danas je nabavljen vojni primopredajnik RUP-4 proizvođača EI Niš iz 1960-tih godina. Primopredajnik RUP-4 predviđen je za održavanje radio veze u frekvencijskom opsegu od 2-12 MHz i to AM modulacijom: telefonija (A3) te modulirana (A2) i nemodulirana telegrafija (A1). Ovisno o vrsti modulacije izlazna snaga predajnika može se podešavati u tri koraka u rasponima 4-20 W čime se uz standardne antene iz kompleta postižu dometi 30-50 km.  Usmjerenom i prilagođenom dipol antenom dometi mogu prelaziti 500 km.

rup4_rd2_rp2_01

Osnovni komplet primopredajnika RUP-4 čine prijemnik (RP-2) i predajnik (RD-2) u zasebnim kućištima koji mogu raditi kao potpuno samostalni uređaji ili mogu biti montirani na zajedničku šasiju kao primopredajnik. U kompletu se nalaze tri antene: žičana antena AT-13 (promjenjive dužine ovisno o frekvenciji) te štap antene AT-14 (samo za prijem) i AT-15 (primopredajna dužine 468 cm).

rup4_rd2_rp2_02

Za napajanje predajnika u kompletu se nalazi posebni pretvarač  PT-5. Ovaj pretvarač napaja se preko akumulatora naponom od 6 ili 12V (ili preko ručnog generatora GR-1), a na izlazu daje napone potrebne za rad elektronskih cijevi predajnika (6V ili 12V za grijanje cijevi, 280 i 400V za anodne napone), te 6V za napajanje odnosno upravljanje relejima (relej prijem/predaja, relej za kašnjenje, releji za uključivanje određenih napajanja). Cijevni vojni primopredajnici ispravljače ili pretvarače za dobivanje potrebnih napona u pravilu imaju izvedene kao posebne sklopove. Osnovni razlog za to je što pretvarači sadrže transformatore, oscilatore ili vibratore koji su snažan izvor širokog spektra elektromagnetskih smetnji te je teško izvesti dobro oklapanje, uzemljenje i blokadu ovih smetnji ako se izvor istih nalazi neposredno uz oscilatorske krugove prijemnika i predajnika. Odvajanje pretvarača u zasebne komponente također olakšava servis i popravak primopredajnika. No s druge strane, danas se sve teže nabavljaju vojni primopredajnici koji imaju sve dijelove kompleta, tako da pretvarač često bude izgubljen, a bez njega je čitav primopredajnik često neupotrebljiv. Naime, ispravljač za napone potrebne za rad elektronskih cijevi  još bi bilo i moguće napraviti u samogradnji, no, takvi pretvarači često sadrže i upravljačke releje i sklopke koje se na specifičan način spajaju s primopredajnikom što je već puno teže rekonstruirati u samogradnji. Naš primjerak primopredajnika RUP-4 nažalost je nabavljen bez pretvarača.

Prijemnik je izveden potpuno tranzistorski te se može napajati autonomno preko dvije u seriju spojene baterije od 4,5V ili preko Ni-Cd akumulatora napona 8,4V. Kada se nalazi u kompletu sa predajnikom prijemnik se može napajati naponom od 6V iz pretvarača predajnika i to preko ugrađenog posebnog pretvarača za prijemnik koji taj napon od 6V podiže na potrebnih 9V. U kompletu prijemnika, osim slušalica, nalazi se i vanjski zvučnik sa pojačalom snage 70 mW (ZV-1) koji se napaja preko jedne baterije 4,5V.

rup4_rd2_rp2_03

Pretvarač istosmjernog napona 6V na istosmjerni napon 9V bazira se na transformatoru gdje se na primarnoj strani ulazni istosmjerni napon od 6V pretvara u izmjenični preko oscilatora koji čine dva tranzistora u protufaznom spoju. Izmjenični napon dobiven na sekundarnoj strani transformatora punovalno se ispravlja preko dvije diode (sekundar transformatora sa srednjim izvodom), filtrira elektrolitskim kondenzatorom te stabilizira zener diodom. Pretvarač za napajanje prijemnika jasno se uočava u kućištu primopredajnika RUP-4.

 

PRIJEMNIK RP-2

rup4_rd2_rp2_04

Krenimo od opisa kontrola i priključaka na prijemniku RP-2:

 • PODEŠAVANJE ANTENE – ručica za podešavanje antene na radnu frekvenciju. Ovom ručicom preko posebnog mehanizma uvlači se i izvlači feritna jezgrica unutar zavojnice u ulaznom RF antenskom krugu.
 • KALIBRACIJA – promjenjivi kondenzator za kalibraciju skale primjemnika
 • PODEŠAVANJE FREKVENCIJE – ručica za podešavanje prijemnika na radnu frekvenciju. Ovom ručicom preko posebnog spregnutog mehanizma okreće se promjenjivi kondenzator oscilatora i skala sa ispisanim frekvencijama u MHz. Ručica ima mehanizam kojim se ista blokira nakon što se namjesti željena radna frekvencija kako ne bi došlo do neželjenih pomaka.
 • VF POJAČANJE – potenciometar za podešavanje osjetljivosti prijemnika
 • A2-3 / A1 / KAL. – izbor vrste rada prijemnika. U položaju A2-3 prijemnik prima modulirane telegrafske i telefonske signale, u položaju A1 nemodulirane telegrafske signale, a u položaju KAL. vrši se kalibracija i osvjetljenje skale prijemnika.
 • 2-4,8 MHz 4,8-12 MHz – sklopka za izbor frekvencijskog područja prijemnika. Sklopka je mehanički vezana sa skalom prijemnika te se kod odabira određenog frekvencijskog područja mijenja i pripadajuća skala. Dijagonalno lijevo i desno od ove sklopke nalaze se vijci označeni sa I i II. Ovo su promjenjivi kondenzatori u sklopu oscilatora za pojedine opsege za kalibraciju (usklađivanje) ova dva opsega.
 • SLUŠALICE – utičnica za spajanje slušalica ili aktivnog zvučnika
 • NF POJAČANJE / ISKLJ. – potenciometar sa sklopkom za uključivanje prijemnika i podešavanje jačine audio signala
 • BATERIJA 2X4,5V ILI AKUMULATOR 7/ACH-1 – kućište za smještaj baterija ili akumulatora

rup4_rd2_rp2_27

Iz blok sheme prijemnika uočavamo da je RP-2 dvostruki superheterodin sa međufrekvencijama na 1780 kHz i 280 kHz. Specifičnost kod ovog prijemnika su dva dodatna oscilatora. Prvi je oscilator frekvencije 500 kHz bogat višim harmonicima koji služi za kalibraciju skale prijemnika na te frekvencije i uključuje se samo u položaju KAL. Drugi je (BFO – Beat Frequency Oscillator) ili oscilator s izbijanjem. Radi se o pomoćnom oscilatoru potrebnom za prijem nemoduliranih telegrafskih (CW) signala, odnosno za njihovu tonsku detekciju.

Nemodulirana telegrafija je najjednostavniji je oblik odašiljanja (prekidanje rada izlaznog VF stupnja predajnika u ritmu telegrafskih znakova) no zbog niza nedostataka i nepraktičnosti danas više nije u upotrebi, osim u svrhu ispitivanja ili ugađanja radio opreme ali i tada samo u kratkom trajanju. Frekvencija BFO-a miješa se sa signalom druge MF prijemnika od 280 kHz kako bi se na izlazu dobila razlika frekvencije koja pada u čujno audio područje. To znači da frekvencija BFO-a mora biti nešto viša ili niža od 2. MF s kojom se miješa.  U našem slučaju frekvencija oscilatora 280 kHz može se potenciometrom u krugu oscilatora promijeniti za ± 1,5 kHz čime dobivamo razliku frekvencije koja pada u čujno audio područje. Kod kalibracije prijemnika oscilatorom harmonika 500 kHz, isti ovaj BFO koristi nam za davanje audio signala podešenosti prijemnika na harmonik. Pri tome se traži tzv. nulto izbijanje, odnosno tišina između dva tona (zvižduka). Sličnu situaciju opisali smo u objavama MJERAČ FREKVENCIJE BC-221-AC i MJERAČ FREKVENCIJE TS-175A/U.

U našim objavama trudimo se dati najjednostavniji prikaz komponenti radio uređaja pa kod prijemnika redovito izbjegavamo crtati krug automatske regulacije pojačanja (ARP) koji se podrazumijeva za svaki prijemnik. Također, ostali sklopovi prijemnika isti su kod svih superheterodina pa nema potrebe svaki puta ponavljati njihove opise.

rup4_rd2_rp2_05

Iako je prijemnik izrađen modularno, potrebno je rastaviti značajan dio šasije kako bi se izvadili pojedini moduli. S obzirom da naš prijemnik izgleda iznutra netaknut bilo bi šteta krenuti u rastavljanje na module prije nego se testira njegova ispravnost. Zato ćemo u ovoj fazi dati samo kratke komentare vidljivih komponenti prijemnika.

Na gornjoj slici lijepo se vidi dvostruka skala prijemnika (opsezi 2-4,8 MHz i 4,8-12 MHz), a sa prednje ploče vidljiva je samo polovica odgovarajuća jednom od opsega ovisno o položaju preklopnika za odabir opsega. Lijevo od skale u limenom oklopu nalaze se komponente ulaznog RF pojačala i lokalnih oscilatora za svaki opseg. Opseg je pokriven sa dva odvojena oscilatora kako bi se dobila bolja stabilnost frekvencije na čitavom opsegu 2-12 MHz.

Oznake C1C, C1B i C1A označavaju tri sekcije promjenjivog kondenzatora kojim se bira radna frekvencija prijemnika. Na istu osovinu vezane su sekcije promjenjivog kondenzatora u krugovima oba lokalna oscilatora te u krugu ulaznog RF pojačala. Dio rotora ovog promjenjivog kondenzatora nazire se na slici dolje desno u polukružnom otvoru.

Desno od skale nastavljaju se moduli svih ostalih komponeti (međufrekvencije, mješači, pomoćni oscilatori, detektor, NF komponente). Gore desno je kućište baterije.

Na donjoj slici vidimo trimer kondenzatore za podešavanje frekventnih opsega lokalnih oscilatora (LO):

 • za LO donjeg opsega 2-4,8 MHz podešavanje se vrši trimerima na 2,1 i 4,45 MHz
 • za LO gornjeg opsega 4,8-12 MHz podešavanje se vrši trimerima na 5,2 i 11 MHz

rup4_rd2_rp2_06

Na donjoj slici vidimo konektor Č3 kojim se prijemnik povezuje sa predajnikom kada su spojeni u RUP-4. Osim napona napajanja preko ovog konektora prijemnik dobiva i upravljačke napone, te priključak antene.

rup4_rd2_rp2_07

Na slijedećoj slici ističu se konektori kojima se međusobno povezuju moduli prijemnika što je karakteristika svake modularne izvedbe elektroničkog uređaja. Desno su trimer kondenzatori za podešavanje ulaznog RF pojačala prijemnika.

rup4_rd2_rp2_08

Na slijedećoj slivi malo se bolje vide sekcije rotora promjenjivog kondenzatora za odabir frekvencije, a ispod njega mehanizam kojim se uvlači i izvlači feritna jezgrica unutar ulazne antenske zavojnice (zeleno duguljasto dolje desno) čime se vrši podešavanje antene. Iznad zavojnice vide se moduli prijemnika koji slijede nakon prvog mješača, svaki modul u svojem oklopljenom loncu. Priključnicu Č3 za spajanje s predajnikom ponovno vidimo na desnoj bočnoj strani.

rup4_rd2_rp2_09

 

PREDAJNIK RD-2

rup4_rd2_rp2_10

Naš primjerak predajnika RD-2 vizualno je u dobrom stanju osim što si je netko posudio jednu antensku priključnicu. Običaj je prvo predstaviti kontrole na prednjoj ploči pa krenimo redom:

 • ANTENA / UZEMLJENJE – priključnice za spajanje antena
 • PODEŠAVANJE ANTENE – GRUBO / FINO – kontrole za podešavanje izlaznog kruga predajnika na izlaznu frekvenciju, odnosno na antenu. Radi se o sklopki kojom se prebacuju namoti na zavojnici izlaznog kruga (grubo podešavanje), odnosno o mehanizmu kojim se uvlači i izvlači VF jezgrica unutar zavojnice (fino podešavanje).
 • PODRUČJE 1 / 2 / 3 – odabir frekvencijskog područja rada. Opseg od 2-12 MHz podjeljen je na tri podopsega: 2-4 MHz, 4-8 MHz i 8-12 MHz. U predajniku RD-2 se udvostručivanjem, odnosno utrostručivanjem frekvencije osnovnog oscilatora 2-4 MHz, dobiju preostala dva viša frekvencijska opsega. Stoga se ovom sklopkom uključuju ili isključuju umnoživači frekvencije.
 • PODEŠAVANJE FREKVENCIJE – ručica za podešavanje predajnika na radnu frekvenciju. Ovom ručicom preko posebnog spregnutog mehanizma okreće se promjenjivi kondenzator oscilatora i skala sa ispisanim frekvencijama u MHz. Ručica ima mehanizam kojim se ista blokira nakon što se namjesti željena radna frekvencija kako ne bi došlo do neželjenih pomaka.
 • KAL. / A3 / A2 / A1 – preklopnik za odabir vrste rada. Telefonija (A3), modulirana telegrafija (A2) i nemodulirana telegrafija (A1). U položaju KAL. vrši se kalibracija skale predajnika.
 • 1/2 SNAGE / PUNA SNAGA / PRIPREMA / ISKLJ. – upravljanje relejima pretvarača (napajanja). ISKLJ. – isključena su sva napajanja predajnika, PRIPREMA – uključivanje napona za grijanje cijevi i napajanje releja (6 V), PUNA SNAGA – aktiviranje releja za anodne napone (280 i 400 V), 1/2 SNAGE – reduciranje anodnih napona otpornikom
 • GREJANJE / ANOD. NAPON – tipkala za vršenje mjerenja preko ugrađenog instrumenta. Instrument je ampermetar osjetljivosti 500 uA. Kad se pritisne predaja instrument pokazuje skretanje sukladno antenskoj struji (podešavanje antene). Kad se pritisne tipkalo GREJANJE instrument pokazuje napon grijanja elektronskih cijevi (6 V). Kad se pritisne tipkalo ANOD. NAPON instrument pokazuje viši anodni napon (400 V).
 • KRISTALI / OSN. OSC. – odabir osnovnog oscilatora: kristalni sa 4 kanala ili kontinuirani VFO
 • NAPAJANJE – priključak pretvarača PT-5 za napajanje predajnika
 • TASTER -priključak tastera za telegrafiju (A1, A2)
 • MK – priključak mikrofonsko telefonske kombinacije za telefoniju (A3)

rup4_rd2_rp2_28

Pogled na kompletnu zadnju stranu predajnika RD-2.

rup4_rd2_rp2_14

Predajnik RD-2 ima vrlo jednostavnu shemu. Oscilator može raditi s kristalima na maksimalno četiri frekvencije ili kao VFO. U oba slučaja radi u osnovnom opsegu 2-4 MHz (ako se koriste kristali oni također moraju biti za frekvencije unutar tog opsega). Osnovni frekvencijski opseg jednostavno se proširuje udvostručivanjem, odnosno utrostručivanjem frekvencija osnovnog opsega.

rup4_rd2_rp2_25

Na prednjoj ploči predajnika RD-2 istaknute su dvije tabele. Manja služi za upisivanje frekvencije kristala ukoliko se ugrade u predajnik, odnosno frekvencije četiri radna kanala koji su određeni preko njih. Ova veća tablica vjerojatno služi za kalibraciju predajnika pomoću kalibracijskog oscilatora prijemnika RP-2.

rup4_rd2_rp2_11

Jednako kao i kod prijemnika i ovdje bi bilo šteta rastavljati predajnik na module pa ćemo dati samo bolje poglede na komponente ugrađenje u predajnik RD-2. U prvom planu je promjenjivi kondenzator za odabir radne frekvencije, a u oklopljeni dio desno od njega smještene su komponente osnovnog oscilatora sa stupnjem za odvajanje i stabilizatorom napona.

rup4_rd2_rp2_15

U prvom planu je konektor za spajanje s prijemnikom RP-2, zatim releji za upravljanje naponima napajanja, a desno od njih su komponente modulatora.

rup4_rd2_rp2_16

U prvom planu lijevo su komponente modulatora, u sredini je podnožje s mjernim točkama, a desno je izlazni stupanj predajnika. Ispod zavojnice izlaznog stupnja predajnika uočava se antenski relej.

rup4_rd2_rp2_17

U prvom planu lijevo je izlazni stupanj predajnika, u sredini su komponente VF pobude i umnoživača frekvencije, desno je promjenjivi kondenzator za biranje radne frekvencije (sekcije VF pobude odnosno umnoživača frekvencije i izlaznog stupnja).

rup4_rd2_rp2_18

Malo bolji pogled na elektronsku cijev izlaznog VF stupnja i promjenjive zavojnice za podešavanje izlaznog stupnja.

rup4_rd2_rp2_19

Ovdje se vide sve tri sekcije promjenjivog kondenzatora za odabir radne frekvencije (s lijeva na desno): za osnovni oscilator, VF pobudu odnosno umnoživače frekvencije te za izlazni VF stupanj. Sve tri sekcije mehanički su spegnute zajedno sa skalom i ručicom za odabir frekvencije na prednjoj ploči.

rup4_rd2_rp2_20

Lijevo se vide komponente osnovnog oscilatora sa stupnjem za odvajanje i stabilizatorkom napona (OA2). Sada se uočavaju i četiri podnožja za ugradnju kristala ukoliko se želi raditi s kristalnim oscilatorom. Desno gore pogled na promjenjivi kondenzator za odabir frekvencije, a desno dolje komponente VF pobude i umnoživača frekvencije.

rup4_rd2_rp2_21

Sada su nam već svi moduli poznati pa dodajemo još samo ovu jednu sliku gdje se vidi smještaj elektroske cijevi VF pobude i umnoživača frekvencije, odmah ispod izlazne VF elektronke.

rup4_rd2_rp2_24

Svaki elektroničar koji je ikada pokušao samostalno napraviti neki elektronički sklop zna koliko truda treba uložiti ne samo u električki ispravno povezivanje komponenti nego i u dizajn, izvedbu mehaničkih komponenti, montažu i samo kućište da bi na kraju taj sklop zadovoljavajuće izgledao i bio praktično upotrebljiv. Primopredajnici nastali u drugoj polovici prošlog stoljeća danas se nama možda čine veliki, teški, nezgrapni i nepraktični s obzirom na osnovne funkcije koje omogućavaju, odnosno u usporedbi sa današnjim modernim primopredajnicima. No nitko ne može osporiti da je kod svih tih starih radio uređaja sama izvedba sklopovlja izuzetno kvalitetno napravljena te uređaji stari preko 50 godina, iako su prošli svakave uvjete skladištenja i korištenja, i danas kad se otvore izgledaju kao da su jučer izašli iz tvornice. Iako ovaj primopredajnik vjerojatno više nikad neće biti u upotrebi, svejedno, kad se vidi ovakva kvaliteta izrade i savršena očuvanost, čovjeku bude jednostavno žao rastaviti ga na dijelove. Stoga, kad je već preživio sva ova desetljeća, tko zna koliko vlasnika i lokacija, pa tko smo mi da ga sad bez grižnje savjesti uništimo. Ne, naprotiv, želimo mu da proživi još puno godina i da kroz koje desetljeće neki novi mladi elektroničar ili radio amater opet bude oduševljen njegovom bezvremenskom izvedbom 🙂


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

One thought on “Vojni primopredajnik RUP-4 RP-2 RD-2