SSB primopredajnik ČUK RT 20 TS


Danas je nabavljen primopredajnik ČUK RT 20 TS slovenskog proizvođača Iskra iz 1970-tih godina. Radi se o jednostavnom 2-kanalnom USB primopredajniku koji je pripremljen za radne frekvencije od 34,225 MHz i 34,345, a izmjenom kristala moguć je rad u opsegu cca 34 – 36 MHz. Izlazna VF snaga predajnika je oko 15W, a snaga NF audio signala na zvučniku je oko 0,5W. Uz primopredajnik kao poseban uređaj dolazi i mrežno napajanje ND-06 koje osigurava potrebne istosmjerne napone od 12V i 24V za rad primopredajnika.

Unatoč svojoj jednostavnosti primopredajnik ČUK RT 20 TS zanimljiv je zbog vrste amplitudne modulacije koju koristi, a to je SSB modulacija. Kod amplitudne modulacije (AM) emitira se val nosilac (noseća frekvencija) i dva bočna frekvencijska pojasa kao produkt modulacije, jedan iznad i jedan ispod noseće frekvencije. Pri tome noseća frekvencija ne sadrži nikakvu informaciju već služi samo za dobivanje bočnih pojaseva. Bočni pojasevi pak sadrže potpuno iste informacije, samo međusobno zrcalno modulirane. S obzirom da su dakle sve korisne informacije (zvuk, govor koji prenosimo) sadržane već u samo jednom bočnom pojasu, došlo se na ideju da se kod odašiljanja val nosilac i jedan bočni pojas potpuno potisnu. Na taj će se način puna snaga predajnika trošiti samo na prenošenje jednog bočnog pojasa, a osim toga takav signal će zauzimati samo polovicu širine frekvencijskog opsega koju inače zauzima AM modulacija. Ovakva modulacija počela se primjenjivati od kraja 1920-tih godina i naziva se SSBSC (engl. Single Side Band Suppressed Carrier – jedan bočni pojas uz potisnut val nosilac) ili skraćeno SSB. SSB modulacija kod koje se potiskuje donji bočni pojas, a emitira se samo gornji bočni pojas naziva se USB (engl. Upper Side Band – gornji bočni pojas), a ako se potiskuje gornji i emitira samo donji bočni pojas onda je to LSB modulacija (engl. Lower Side Band – donji bočni pojas).

S obzirom na gore navedeno, u SSB predajniku se mora na neki način potisnuti val nosilac i jedan bočni pojas. Za potiskivanje vala nosioca koriste se tzv. balansni modulatori ili DSB generatori. Postoji više vrsta balansnih modulatora, a u našem primopredajniku ČUK RT 20 TS koristi se kružni (prstenasti) modulator sa četiri kristalne diode. Na ove diode se dovodi NF signal iz mikrofonskog pojačala (ograničen u opseg max 300-3000 Hz kako se ne bi stvarali preširoki bočni pojasevi) i VF signal iz osnovnog oscilatora frekvencije 8,9985 MHz.Na izlazu iz takvog modulatora dobiju se dva bočna pojasa bez vala nosioca (DSB), tako da je sada potrebno još ukloniti i jedan bočni pojas za dobivanje čistog SSB signala. Ovo se u našem primjeru radi pomoću kristalnog filtra i selektivnih MF pojačala na 9 MHz. Uočavamo kako oscilator 8,9985 MHz ima nižu frekvenciju od filtra na 9 MHz, te će stoga kroz filter proći samo gornji USB bočni pojas (bliži frekvenciji 9 MHz). Kad bi oscilator radio na 1,5 kHz višoj frekvenciji od filtarske, dakle na 9,0015 MHz, tada bi kroz filter prošao samo donji bočni pojas LSB.

Sada je SSB signal na 9 MHz potrebno podići na željene radne frekvencije predajnika (u našem slučaju 34,255 i 34,345 MHz), a to je moguće jedino miješanjem sa frekvencijom kanalnih oscilatora koji rade na 9 MHz nižim frekvencijama od željene radne frekvencije (25,255 i 25,345 MHz). Slijedi pojačanje ovako dobivenog signala u linearnim pojačalima (u našem slučaju u AB klasi) kako ne bi došlo do amplitudnog izobličenja signala i time do nerazumljivosti govorne informacije sadržane u njemu. ČUK RT 20 TS ima na izlaznom antenskom vodu dvije sprežne zavojnice od kojih jedna uzima signal za indikaciju jačine antenske struje, a druga signal za ograničenje izlazne snage predajnika (ALC – Automatic Level Control) gdje će se snaga predajnika smanjiti ukoliko antenska struja iz bilo kojeg razloga premaši deklariranu vrijednost (npr. u slučaju neprilagodbe izlaznog pojačala na antenu ili u slučaju prejake modulacije-uzbude pojačala).

Da bi prijem SSB signala bio moguć u SSB prijemniku ČUK RT 20 TS se iz radne frekvencije miješanjem sa kanalnim oscilatorom ponovno dobiva MF od 9 MHz, koja se filtrira kristalnim filtrom i pojačava MF pojačalom, a zatim se ponovno nadomješta i potisnuti val nosilac pomoću osnovnog oscilatora od 8,9985 MHz. Miješanjem ove dvije frekvencije (9 MHz i 8,9985 MHz) u tzv. produkt detektoru dobivamo njihovu razliku, odnosno niske govorne frekvencije čime je izvršena konačna demodulacija SSB signala. Naš SSB prijemnik (kao i gotovo svaki drugi radio prijemnik) sadrži i krug automatske regulacije pojačanja (AGC) kojim se kompenziraju promjene jačine prijemnog signala, a koje bi se odrazile na promjenu jačine demoduliranog zvuka.  Na ovaj krug spojen je potenciometar OBČUTLJIVOST kojim se može ručno podesiti osjetljivost prijemnika.    

Vidimo kako je shema SSB primopredajnika puno složenija od sheme AM primopredajnika, a uz to je kod SSB prijemnika i predajnika posebno važno da su sve frekvencije oscilatora vrlo točne i stabilne jer svako odstupanje rezultira izobličenjem signala. Stoga su kod ČUK RT 20 TS kristali kanalnih oscilatora smješteni u posebnu termostabilnu komoru kako bi se zadržala njihova stabilnost frekvencije s obzirom na promjenu temperature okoline. Unatoč tome, u radu sa drugim primopredajnicima može se dogoditi da radne frekvencije međusobno odstupaju za neku malu vrijednost, pa je naš ČUK RT 20 TS opremljen potenciometrom JASNOST kojim se radna frekvencija može korigirati u opsegu ±150 Hz i tako točno uskladiti sa korespondentom. Kritični element je i sam kristalni filtar koji mora imati usku propusnost pojasa širine do 3 kHz (1,5 kHz na svaku stranu od centralne frekvencije) sa strmim rubovima gušenja izvan tih vrijednosti te se kod projektiranja SSB uređaja kao polazište često prvo uzima neki dostupni kvalitetni tvornički SSB filtar na standardnim frekvencijama, na temelju kojeg se onda dalje računaju potrebne frekvencije kristalnih oscilatora. Sve u svemu može se reći da je samogradnja SSB radio uređaja jedna od složenijih glede same sheme ali i broja kritičnih komponenti.

Na pločici kanalnih oscilatora vidi se da je predviđeno šest mjesta, a koriste se samo dva. Također je u termostabilnom loncu predviđeno šest mjesta za kristale, a koriste se samo dva. Ovo upućuje na zaključak da je proizvođač predvidio više inačica primopredajnih uređaja koji se baziraju na istim sklopovima.
Pogled unutar termostatski regulirane komore za održavanje kristala kanalnog oscilatora na stalnoj temperaturi u cilju stabiliziranja njihove frekvencije osciliranja.

Mrežno napajanje ND-06 osigurava stabilizirani istosmjerni napon od 24V za rad VF pojačala i stabilizirani istosmjerni napon od 12V za ostale sklopove primopredajnika. Za rad kanalnog oscilatora napon od 12V unutar primopredajnika dodatno se stabilizira na 7V. Kao što se vidi sa slika svi vodovi unutar napajanja ND-10 (jednako kao i unutar primopredajnika ČUK RT 20 TS) uvezani su međusobno koncem te je praćenje ovih veza prilično otežano bez uklanjanja toga opleta, a što bi onda trajno narušilo originalnost montaže. No jasno se vidi da nakon punovalnog ispravljanja slijedi tranzistorski stabilizator napona sa zener diodama. Svaki kanal ima dva tranzistora spojena u Darlingtonov spoj pa se ovdje gotovo sigurno radi o klasičnom regulatoru napona preko serijski vezanog tranzistora kojemu referentni napon na bazi osiguravaju zener diode.   

Naš primjerak primopredajnika ČUK RT 20 TS je vizualno u dosta dobrom stanju, no prijašnji vlasnik je vjerojatno radio neke zahvate na istom pa je zaboravio vratiti uklonjeni antenski filtar izlaznog stupnja predajnika. Osim toga nedostaje mikrofon sa tasterom i posebni 5-pinski kabao kojim se primopredajnik povezuje na napajanje. Ipak, antenski filtar je najveći nedostatak i zbog njega testiranje primopredajnika neće biti lako izvedivo. Istina da nije velika nauka proračunati i izraditi neki PI-filtar za 35 MHz, nije problem ni povezati svega tri aktivna pina napajanja, a snašli bi se i s prilagodbom nekog mikrofona na 7-pinski konektor ČUK-a, no moramo biti iskreni i priznati si da uz sve druge elektroničke projekte koji nedovršeni čekaju svoj red, ovaj ČUK vjerojatno neće tako brzo ponovno doći na red. Možda bude sreće pa se nabavi još koji primjerak ČUK-a, a tada već postoji puno veća šansa za kompletiranjem jednog ispravnog primopredajnika koji istina radi na malo nesvakidašnjim frekvencijama, no sigurno bi već nekako sparili sa kakvim kompatibilnom sklopom 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.