Audio mikseta Yamaha MC 1602


Danas je nabavljena 16-kanalna audio mikseta oznake MC 1602 proizvod japanske tvrtke Yamaha iz 1980-tih godina.

 

Audio miksete koje su koristili putujući bendovi za svoje nastupe stalno su bile podložne mehaničkim oštećenjima uslijed čestih montaža, demontaža, transporta i seljenja. Naš primjerak miksete Yamaha MC 1602 je glede toga ostao dobro očuvan, no iz nekog razloga fale sve kapice sklopki te jedna za potenciometar. Također, kazaljka jednog VU metra je blokirana na sredini skale.

 

Tvrtka današnjeg naziva Yamaha Corporation vuče korijene još iz 1887. godine kada je japanski poduzetnik Torakusu Yamaha započeo proizvodnju orgulja i osnovao tvrtku prvotnog naziva Nippon Gakki Co. Ltd. Riječ je bila o kompaktnoj inačici orgulja na zrak koje su umjesto uobičajenih cijevi za proizvodnju zvuka koristile vibrirajuće metalne listiće (reed organ). Od 1900. godine tvrtka je započela i proizvodnju klavira. Nakon 2. svjetskog rata tvrtka je preusmjerila znanje i tehnologiju za obradu metala stečenu tijekom ratne proizvodnje u proizvodnju motocikla. Uspjeh u ovom području rezultirao je 1955. godine osnivanjem posebnog odjela za motocikle Yamaha Motor Co., Ltd. Također, 1954. godine osnovana je glazbena škola Yamaha koja je i danas aktivna. Yamaha je do danas izrasla u najvećeg svjetskog proizvođača glazbenih instrumenata uključujući klavire, glasovire, bubnjeve, gitare, limene i drvene puhačke instrumente, violine, viole, čela i vibrafone. Također je vodeći proizvođač poluvodiča, audiovizualnih i multimedijalnih uređaja, računalnih proizvoda, sportske opreme (posebno za streljaštvo), kućanskih aparata i uređaja, specijalnih metala i industrijskih robota. Od pionirskih proizvoda Yamaha je 1983. godine proizvela prvi komercijalno uspješni digitalni sintesajzer (Yamaha DX7), a 1988. godine je isporučila prvi CD snimač na svijetu. Multinacionalna korporacija i konglomerat Yamaha Corporation do danas je preuzela vlasništva nad više drugih srodnih tvrtki te uključuje sa gotovo 30 tisuća zaposlenika.

 

Yamaha ima različite načine kodiranja datuma proizvodnje unutar slovno-brojčane oznake serijskog broja. Prema serijskom broju naš primjerak miksete vjerojatno je proizveden u ožujku 1987. godine.

 


 

Unutrašnjost miksete Yamaha MC 1602. Uočava se modularna izvedba 16 jednakih kanalnih pojačala sa pripadajućim kontrolama, te desetak ostalih pločica na kojima su montirani priključci i ostale komponente miksete.

 


 

KANALNA POJAČALA I KONTROLE

 

 

Svaki od 16 kanala miksete Yamaha MC 1602 ima 12 kontrola i jednu indikaciju:

 • sklopka 20dB – atenuator (oslabljivač) ulaznog signala za 20 dB
 • potenciometar GAIN – podešavanje ulazne osjetljivosti: od -60 dB (0,775 mV) do -20 db (77,5 mV) kada je atenuator 20 dB isključen, odnosno od -40 dB (7,75 mV) do 0 dB (775 mV) kada je atenuator 20 dB uključen
 • indikacija CLIP – crvena LED počinje svijetliti kad ulazni signal dosegne vrijednost 3 dB manju od maksimalne (indikacija da je potrebno smanjiti razinu ulaznog signala ili uključiti atenuator)
 • potenciometri HIGH, MID FREQ, MID i LOW – trostupanjski frekvencijski ekvilajzer (tonske kontrole); Centralna frekvencija za HIGH je 10 kHz, za LOW je 100 Hz, a za MID je podesiva potenciometrom MID FREQ u opsegu 0,35 – 5 kHz. Maksimalni nivo uzdizanja/prigušenja pojedinog frekvencijskog opsega je ±15 dB.
 • potenciometri AUX1, AUX2, AUX3 – podešavanje razine signala dovedenih na ulazne priključnice AUX 1, AUX 2, AUX 3 koji se mogu miješati sa osnovnim signalom kanala; AUX1 je izravni ulaz na koji nemaju utjecaj druge kontrole kanala (pojačanje, ekvilajzer), a signali sa AUX2 i AUX3 se kontroliraju jednako kao i osnovni kanalni signal.
 • potenciometar PAN – pozicioniranje kanala na stereo izlaznim priključnicama (balans)
 • sklopka CUE – prebacivanje kanala na izlaz za slušalice, odnosno priključnicu PHONES na prednjoj ploči (monitoring)
 • potenciometar FADER – glavni potenciometar za namještanje izlaznog nivoa pojedinog kanala za miksanje

 

 

Ulazni signal uvodi se preko jednostavnog otporničkog atenuatora (PAD) na ulazno diferencijalno pojačalo koje čini kombinacija ulaznog tranzistorskog (2 x 2SA970) i integriranog operacijskog pojačala (4558). Pojačani signal dalje se vodi na aktivni ekvilajzer koji se također bazira na dva operacijska pojačala 4558, jedno za visoke i niske frekvencije, a drugo za podesive srednje frekvencije. Signal sa ekvilajzera vodi se preko još jednog operacijskog pojačala 4558 na izlazne audio linije miksete. Svaki integrirani krug RC4558 sadrži dva operacijska pojačala. Kod jednog 4558 pojačala su spojena kao ulazno i izlazno kanalno pojačalo, a kod drugog 4558 pojačala su u krugu ekvilajzera. Još dva tranzistora koja se uočavaju na pločici su pojačala za LED (peak detekcija).

 

Blok shema jednog kanala miksete Yamaha MC 1602.

 


Mikseta Yamaha MC 1602 opremljena je sa tri VU-metra sa LED indikacijama na kojima se mogu pratiti/mjeriti jačine (nivoi) pojedinih ulaznih i izlaznih audio signala. Na dva desna VU metra označena sa L ST R kontinuirano se prati nivo glavnih izlaznih audio signala na lijevom i desnom stereo kanalu. Na lijevom VU metru označenom sa AUX/CUE prati se nivo audio signala sa jednoj od linija AUX 1, AUX 2 i AUX 3 ili nivo signala za slušalice CUE. Odabir između ova četiri mjerenja vrši se pomoću sklopki METER.

 

 

Na desnoj strani miksete nalaze se kontrole za podešavanje nivoa, miksanje i monitoring zbirnih audio linija dovedenih sa kanala (AUX 1, AUX 2, AUX 3, te izlazna stereo linija), odnosno kontrole za ubacivanje mikrofonskog signala od strane operatera na mikseti na jednu ili više navedenih zbirnih audio linija (TB – talkback):

 • potenciometri AUX RTN1 i AUX RTN2 – namještanje nivoa signala sa priključnica AUX RTN1 i AUX RTN2 koji se miksaju sa glavnim izlaznim stereo signalom.
 • sklopka STEREO CUE – prebacivanje glavnog izlaznog stereo signala na monitoring preko slušalica PHONES
 • potenciometri AUX SEND1, AUX SEND2, AUX SEND3 te pripadajuće sklopke CUE – podešavanje razine zbirnih AUX linija na izlazne priključnice AUX SEND +4dB (1, 2, 3) te monitoring pojedinih AUX linija preko slušalica.

U posljednjem stupcu s lijeve strane su kontrole za talkback:

 • Iznad mikrofonske priključnice na prednjoj ploči namijenjene operateru na mikseti (talkback) nalaze se četiri sklopke koje ubacuju taj mikrofonski signal na linije AUX 1, AUX 2 i AUX 3 odnosno na stereo izlazne kanale (ST). Moguće je istovremena selekcija jedne ili više navedenih linija.
 • potenciometar i pripadajuća sklopka TB – uključivanje/isključivanje te namještanje nivoa mikrofonske talkback linije
 • potenciometar CUE/PHONES i pripadajuća utičnica PHONES – namještanje jačine zvuka u monitoring slušalicama PHONES
 • potenciometri STEREO Master Faders – namještanje nivoa glavnih izlaznih stereo signala

 


 

 

 • INPUT – ulazne priključnice za pojedine kanale; Svaki kanal opremljen je sa dvije vrste ulaznih priključnica: standardni 6,3 mm banana stereo priključak za spajanje audio komponenti, mikrofona i uređaja visoke impedancije sa balansiranim ili nebalansiranim izlazom, te XLR priključak za spajanje audio komponenti, mikrofona i uređaja niske impedancije sa balansiranim izlazom. Stereo banana priključci nisu u funkciji dovođenja dva stereo kanala, već dovođenja balansiranog mono audio signala.
 • INPUT CH INSERT IN/OUT -6dB – u lanac između pojačala i ekvilajzera svakog kanala moguće je ubaciti dodatan vanjski audio uređaj (npr. kompresor dinamike, limiter ili slične audio procesore). Uređaj se spaja preko standardnog 6,3 mm banana stereo priključka gdje je vanjski kontakt izlaz, srednji kontakt je ulaz, a unutarnji kontakt je zajednička masa.
 • ST SUB IN +4dB (L R) i AUX SUB IN +4dB (L R) – ovih pet konektora služi za međusobno povezivanje više mikseta serije Yamaha MC kako bi se dobio veći broj kanala. Ovim priključnicama povezuju se zbirne audio linije AUX 1, AUX 2 i AUX 3 te izlazne stereo R i L linije.
 • AUX SEND +4dB (1, 2, 3) – izlazne priključnice zbirnih linija AUX 1, AUX 2 i AUX 3 za spajanje vanjskih audio uređaja (pojačala snage, generatora efekata i slično).
 • AUX RTN 2 +4dB (L R) i AUX RTN 1 +4dB (L R) – mono ili stereo izlaz iz vanjskog audio uređaja (npr. generator efekata) preko ovih priključnica vraća se u miksetu na miješanje sa glavnim kanalima
 • PHANTOM MASTER – uključivanje napajanja od +47V na ulazne kanalne XLR priključnice za napajanje kondenzatorskih mikrofona koji su predviđeni za rad na tzv. fantomskom napajanju (napajanje i audio signal vode se preko istih žica)
 • ST OUT +4dB (L R) – izlazni XLR konektori glavnih stereo kanala

 


Blok shema miksete Yamaha MC 1602 sa prikazanim jednim kanalom.

Obrađeni audio signali sa svakog pojedinačnog kanala spajaju se (miješaju) na ukupno šest zajedničkih linija (sabirnica): AUX 1, AUX 2, AUX 3, izlazni lijevi kanal, izlazni desni kanal i monitoring kanal za kontrolu preko slušalica. AUX linije omogućuju dodatno miksanje kanalnih signala sa različitim vanjskim audio procesorima i generatorima efekata ili međusobno spajanje više mikseta Yamaha MC serije u svrhu dobivanja većeg broja kanala. Svaki pojedinačni mono kanal može se pomoću kontrole PAN rasporediti, odnosno balansirati na dvije izlazne linije čime se u konačnici od više pojedinačnih mono signala miksa zajednički stereo izlazni signal. Na slušalice za monitoring može se poslati svaki pojedinačni kanalni audio signal, jednako kao i signal sa zajedničkih linija ili njihove kombinacije.

 


 

Naša mikseta je već bila otvarana i modificirana. Našli smo da je vršena modifikacija unutrašnjeg osvjetljenja skale VU metara. U originalu su se vjerojatno koristile klasične žaruljice sa žarnom niti napajane izmjeničnim naponom od 8 V preko posebnog sekundarnog namota transformatora. Netko je odlučio ove žaruljice zamijeniti LED-icama na način da ih napaja preko posebnog mrežnog ispravljača koji na izlazu daje istosmjerni napon. Ovo je vrlo nespretno rješenje jer je u unutrašnjost miksete potrebno ugurati još jedan transformator. Puno bolje bi bilo izmjenični napon od 8 V ispraviti nekim mosnim ispravljačem (da se spriječi treperenje LED-ica) te ispravljenim naponom izravno napajati tri LED-ice spojene u seriju. Ukoliko ne želimo prespajati tiskane veze na pločici sa paralelnog na serijski spoj, još uvijek je zgodnije rješenje koristiti neki stabilizator napona za 3 V (7803) u kombinaciji sa otpornikom nego ugrađivati čitav zasebni mrežni ispravljač.

 

 

Osim dodanog mrežnog transformatora za napajanje LED osvjetljenja VU metara, vidimo i da je na mjestu kondenzatora C931 zalemljen serijski spoj dva kondenzatora od 470µF/100V što daje ukupne vrijednosti 235µF/200V. Ovaj kondenzator je u filtarskom krugu fantomskog napajanja od 47 V za kondenzatorske mikrofone i sasvim sigurno ne mora biti predviđen za napone veće od 100 V, no dobro bi bilo da je što većeg kapaciteta. Stoga su ovdje kondenzatori zapravo trebali biti vezani paralelno kako bi se dobio ukupni kapacitet cca 1000 µF. Ovo ukazuje na početničku grešku nekog mladog elektroničara koji je očito izjednačio serijski spoj kondenzatora sa serijskim spojem otpornika.

Zahvat modifikacije osvjetljenja je čini se u konačnici prouzročio više štete nego koristi jer je na jednom VU metru potpuno uništen mjerni mehanizam sa zakretnim svitkom i deformirana kazaljka. Detaljnim pregledom pod mikroskopom našli smo da se odlijepila jedna osovina sa zakretnog svitka, a spiralna opruga je nepažljivim natezanjem potpuno deformirana. Da stvar bude gora sam svitak je u prekidu, a prekid nije u dovodu preko opruge nego na samim namotajima zavojnice.

 

 

Ovako oštećen instrument nemoguće je popraviti da bi u potpunosti zadržao svoje prvobitne električke i mehaničke karakteristike. Jedino rješenje je zamijeniti ga ispravnim instrumentom, no to je lakše reći nego učiniti. Dizajna ovakvih malih mjernih instrumenata sa zakretnim svitkom vjerojatno ima toliko koliko ima i dizajna samih uređaja u koje su ugrađivani. Možemo jedino pokušati pronaći neki slični mjerni instrument te njegov zakretni mehanizam ugraditi u kućište sa skalom uništenog instrumenta. Ovdje je svakako najveći problem naći instrument koji ima isti oblik i dimenzije kazaljke jer će sva odstupanja biti itekako uočljiva u usporedbi s kazaljkama druga dva instrumenta. Ovakvu zamjenu uspješno smo napravili smo kod detektora metala METROTECH model 220A no to je uvijek rizičan i osjetljiv popravak koji lako može završiti neuspjehom.

 

Spiralna opruga služi za dovod struje na zakretnu zavojnicu i ujedno stvaranje sile protumomenta zakretanom mehanizmu sa spregnutom kazaljkom. Istu smo uspjeli donekle izravnati (iako je još uvijek previše rastegnuta), moguće bi bilo i ponovno zalijepiti kazaljku sa osovinom na zakretni svitak, no najveći problem su prekinuti namoti same zavojnice. Vidimo kako strše dva pokidana kraja namota, no prekida mora biti još jer negdje mora biti kraj namota koji se spaja na vanjski kontakt. Jedino rješenje je odmotati i ponovno namotati čitavu zavojnicu, no čak i uz mikroskop i najpreciznije alate teško da ćemo ovo moći napraviti na zadovoljavajući način, odnosno čitav mehanizam slijepiti, spojiti i centrirati tako da bude istovjetan originalu.  Na slikama je sve višestruko povećano, no u originalu je dužina tijela zavojnice manja od 1 cm, a o debljini žice da ne govorimo.

 


 

Da bi testirali cijelu miksetu morali bi provjerili rad svakog pojedinačnog potenciometra kao najkritičnijeg elementa iste. Problem je naravno njihova istrošenost i zaprljanost koja neminovno nastupa nakon određenog vremena i zbog čega onda dolazi do prekidanja, krčanja, šumova, prigušivanja i drugih neželjenih posljedica po zvuk. Koliko vidimo svi potenciometri su kvalitetno izvedeni i dobro zatvoreni u metalna kućišta tako je prodor vanjske prljavštine sveden na minimum. Također, osjećaj prilikom njihovog okretanja je gladak, bez zapinjanja ili struganja, pa bi se moglo očekivati da većina njih i dalje radi sasvim zadovoljavajuće. Svakako bi bilo potrebno provjeriti i sve konektore te eventualno zamijeniti one koji ne osiguravaju dobar spoj. Naravno da je 1980-tih godina ova mikseta bila profesionalni uređaj višeg cjenovnog razreda, no danas će se manji putujući bendovi kao i drugi ne zahtjevni kućni korisnici vjerojatno ipak radije odlučiti za neko kompaktno rješenje koje uz samu miksetu objedinjuje i neki digitalni generator različitih zvučnih efekata te kakvo snažno hibridno izlazno pojačalo. Nama pak je bio užitak zaviriti u još jednu naprednu tehnologiju prošlog stoljeća, kada su ovakve tvorničke aktivne audio miksete bile nedostupan predmet želja mnogih mladih muzičkih bendova u njihovom nastajanju i pokušaju proboja na domaća i strana estradna tržišta 🙂

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.