12 Band TV Sound & World Receiver


Danas je nabavljen mali baterijski prijemnik za 9 AM i 3 FM radiodifuznih opsega naziva 12 Band TV Sound & World Receiver. Radi se o kineskom proizvodu koji je u ponudi posljednjih desetak godina pod različitim trgovačkim nazivima. Ovaj model najčešće se veže uz oznaku KK-1012 i trgovačke marke poput Basic Concept, Tecsun, Kchibo, Kaide i drugi. Isti dizajn prijemnika prodaje se i pod nazivima Tecsun R 1012, Kchibo KK-12, Nova WR-1150T12, Kailon KK-7208, Kellon KK-7208, no također postoji još na desetke i desetke drugih oznaka za slične prijemnike koji se izvana praktično razlikuju samo u dizajnu i razmještaju kontrola.

 

Naš prijemnik je kao što vidimo bilo intenzivno u upotrebi. Kućište je izlizano, oštećeno i već nekoliko puta priručno popravljano i modificirano. Gumb za odabir frekvencije zamijenjen je nekim priručnim gumbom, na gornji dio kućišta dodana je mala sklopka za uključenje/isključenje prijemnika. S obzirom na cijenu novog prijemnika koja je ispod 100 kn daljnji popravci sasvim sigurno nisu više isplativi. Samim time ovo je savršeni primjerak prijemnika za proučavanje njegove unutrašnje konstrukcije.

 

 

Prijemnik pokriva 12 frekvencijskih opsega:

 • AM MW: 525 – 1600 kHz
 • AM SW1: 5,80 – 6,30 MHz (49 m)
 • AM SW2: 7,09 – 7,67 MHz (41 m)
 • AM SW3: 9,41 – 10,13 MHz (31 m)
 • AM SW4: 11,63 – 12,39 MHz (25 m)
 • AM SW5: 13,16 – 13,93 MHz (21 m)
 • AM SW6: 15,13 – 15,89 MHz (19 m)
 • AM SW7: 17,36 – 18,10 MHz (16 m)
 • AM SW8: 21,50 – 22,00 MHz (13 m)
 • FM TV1 VHF I: 56 – 87 MHz (ton 1. – 3. kanal)
 • FM VHF radio: 82 – 108 MHz
 • FM TV2 VHF III: 174 – 223 MHz (ton 4. – 12. kanal)

S obzirom da je analogna televizija otišla u povijest, nove inačice prijemnika (npr. Kchibo KK-MP12) umjesto tonskih VHF TV opsega imaju ugrađenu podršku za memorijske kartice i mp3 dekoder. Neke inačice prijemnika (Kaide KK-1012) imaju na prednjoj ploči natpis “DSP mechanical receiver” i u te inačice je doista ugrađen digitalni mikroprocesorski čip za AM/FM prijemnik (DSP- digital signal processor). Takvom čipu dovoljno je dodati satni kristal, nekoliko kondenzatora i dvije jednostavne zavojnice te se vrlo lako programira za svih 12 opsega (obično je to DSP čip 6919). U naš prijemnik pak je kao što ćemo kasnije vidjeti ugrađen čisti analogni čip za AM/FM prijemnik (Samsung S1A0426C02) kojemu su rad potrebni vanjski RF i MF filtri.

Kako god bilo, prijemnici serije “12 Band TV Sound & World Receiver” svakako su vrlo popularni tipovi malih džepnih prijemnika, te je kod kupnje potrebno obratiti pažnju na natpise i tvorničke specifikacije jer po vanjskom kućištu naizgled isti prijemnici mogu imati potpuno različite unutrašnje sheme, a time onda i mogućnosti te performanse.

 

 

Odmah uočavamo da se naš prijemnik bazira na jednom specijaliziranom integriranom krugu, kako je i uobičajeno za gotovo sve prijemnike nove generacije. U našem slučaju to je AM/FM Single Chip Radio oznake S1A0426C02 (Samsung). U ovaj čip implementirani su svi sklopovi AM/FM prijemnika (RF, MF i NF pojačala, AM/FM mješači, lokalni oscilatori i demodulatori, AGC, AFC, indikacija podešenosti i mute funkcija), a od vanjskih elementa potrebno je dodati samo oscilatorske LC krugove i MF filtere.

Ovdje ćemo napomenuti da neki modeli ovakvih prijemnika umjesto Samsungovog čipa S1A0426C02 mogu sadržavati CXA1691 (Sony) što je gotovo isti čip ali sa nešto drugačijim rasporedom nožica.

 


 

Kad imamo prijemnik baziran na jednom čipu, tu onda nema puno varijacija i shema spajanja se uglavnom temelji na onoj koju proizvođač daje u tehničkoj dokumentaciji.

 

 

No, vidimo da je u našem slučaju konstruiran prijemnik sa proširenim AM i FM opsezima, tako da AM opsezi ulaze u područje 0,5 – 22 MHz, a FM opsezi u područje 53 – 230 MHz. Zanimljivo je da nigdje u tvorničkim specifikacijama ne nalazimo koje su granične frekvencije upotrebe ovog čipa. Za pretpostaviti da najbolje radi na dva standardna frekvencijska područja (AM 525 – 1600 kHz i FM 88-108 MHz) za koja je i predviđen, no moguće da se dobra osjetljivost i selektivnost postiže i na puno širim opsezima. Ipak, noseća frekvencija tona na 12. kanalu TV VHF III opsega od 229,75 MHz prilično je daleko od 108 MHz i rijetko koji čip te vrste dobro radi na tako visokim frekvencijama.

 

 

 

Električku shemu našeg modificiranog prijemnika naravno nemamo, pa pogledajmo što se može zaključiti na osnovu samog vizualnog pregleda kontrola i elemenata na pločici.

Odabir frekvencijskog opsega vrši se pomoću dvije sklopke: sklopkom na gornjoj strani odabire se srednjevalni (MW) i osam kratkovalnih (SW) opsega, a sklopkom na prednjoj strani odabiru se tri FM VHF opsega. Sa dva dodatna tipkala pak se odabire koja će od te dvije sklopke biti aktivna, ona za MW/SW opsege ili ona za FM/TV opsege, te je za isto ugrađena LED indikacija. Također, ugrađena je i treća LED indikacija za podešenost na aktivnu radio postaju.

Tiskanu pločicu nećemo do kraja rastavljati jer onda moramo rastaviti i mehanizam za okretanje promjenjivog kondenzatora birača postaja što može biti petljavo za ponovno sastavljanje. Uostalom i bez detaljnog rastavljanja vide se svi elementi dodani osnovnom čipu.

 

Vanjski elementi AM/FM tunera (desno) te MF krugova i FM demodulatora (lijevo).

 

Na desnoj strani su ulazni antenski RF krugovi te krugovi lokalnog oscilatora i mješača, jednom riječi krugovi AM/FM tunera superheterodinskog prijemnika. Tu su nam od vanjskih elemenata potrebna četiri LC titrajna kruga: AM ulazni RF krug, AM lokalni oscilator, FM ulazni RF krug i FM lokalni oscilator. Naravno, za svaki od 12 frekvencijskih opsega vrijednosti induktiviteta i/ili kapaciteta u tim titrajnim krugovima moraju se mijenjati. Koliko možemo vidjeti, u našem slučaju vrši se preklapanje induktiviteta u RF krugovima i krugovima lokalnog oscilatora. Za AM opsege to je svakako zavojnica na feritnoj jezgri u kombinaciji sa zavojnicama sadržanim u četiri VF lončića označena crvenom, zelenom, narančastom i žutom bojom. Za FM opsege to su zavojnice motane u zraku raspoređene oko kombiniranog AM/FM promjenjivog kondenzatora. Naravno, mogli bismo točno odrediti koja zavojnica pripada kojem opsegu praćenjem položaja sklopki i slijeđenjem pripadajućih pinova prema čipu, no ovaj mukotrpan posao doista sada nema smisla raditi. Na slici se ne vidi, no na desnom rubu pločice ispod plastike smješten je jedan tranzistor koji je vjerojatno u krugu AM RF pojačala.

 

Na lijevoj stani su MF elementi koji uključuju jedan MF transformator 455 kHz (crni) te keramičke filtre za 455 kHz i 10,7 MHz. Ovim elementima selektira se MF signal dobiven iz zajedničkog AM/FM MF pojačala. Rozni VF lončić je u vanjskom krugu FM demodulatora (kvadraturni detektor). Dva tranzistora služe za preklapanje između AM i FM opsega i LED indikacije istog (pin 16 – BAND SELECT). Na zvučnik se dovodi NF signal izravno iz čipa bez dodatnog pojačanja (cca 300 mW).

 


 

Na gornjem dijelu kućišta od strane prijašnjeg vlasnika ugrađena je dodatna sklopka za uključenje/isključenje napajanja prijemnika. Prijemnik inače ima tu sklopku kombiniranu sa potenciometrom za glasnoću i ista je u našem slučaju u funkciji, no vjerojatno se htjelo postići da prijemnik prilikom uključenja uvijek bude na podešenoj razini glasnoće. Što se tiče ostalog, testom smo utvrdili da prijemnik radi, no potenciometar i sklopke za izbor frekvencijskih opsega već pokazuju znakove istrošenosti u vidu gubitka spoja na kontaktnim površinama.

Radio prijem na FM opsegu je sasvim zadovoljavajući, zvuk iz zvučnika je čist i vrlo jak za ovako mali prijemnik. Ono što nas najviše zanima to je prijem na višim frekvencijama (174 – 223 MHz). Naravno da kod ovakvih jeftinih komercijalnih prijemnika stvarne frekvencije često ne slijede u potpunosti one koje pokazuje kazaljka na skali. Tako smo utvrdili da su kod našeg prijemnika FM frekvencijski rasponi otprilike ovakvi:

 • FM TV1 VHF I: 54,5 – 93,3 MHz
 • FM VHF radio: 82 – 108 MHz
 • FM TV2 VHF III: 165 – 220 MHz

Što se pak tiče osjetljivosti, na nižem FM TV1 opsegu osjetljivost je otprilike ista kao i na FM VHF opsegu, no za viši FM TV2 potreban je nekoliko puta jači signal za istu kvalitetu prijema. Tako smo npr. na nižim FM opsezima čist modulirani ton dobili već kod jačine antenskog signala od 15 µV, dok nam je za istu kvalitetu prijema na FM TV2 opsegu bio potreban signal jačine 100 µV. Ovo je sasvim očekivano jer su RF i MF pojačala u čipu S1A0426C02 optimizirana za frekvencije do 108 MHz nakon čega pojačanje opada. Iako je čip iskoristiv i za duplo više frekvencije tu je pojačanje puno manje i potrebno je imati jači antenski signal.

Za naš prijemnik, zbog loših sklopki, ne možemo garantirati koliko dobri su kontakti tunerskog dijela čipa sa vanjskim RF i oscilatorskim LC krugovima (prekidi su neki put toliki da u potpunosti izostaje MF signal) pa ovdje sad nema smisla raditi neka precizna mjerenja. No čak i sa osnovnim testovima jasno je da je prijem na frekvencijama višim od 165 MHz daleko slabiji nego na standardnom FM UKV radio opsegu.

Općenito gledano, dodatak kratkovalnih i TV opsega prilično usložnjava konstrukciju prijemnika jer je potrebno ugraditi veći broj promjenjivih induktiviteta, a što je još gore potrebne su i kombinacije višepolnih mehaničkih i tranzistorskih sklopki što čini prijemnik osjetljivim na smetnje, kvarove i trošenja. Ipak, za neke korisnike udaljene od urbanih središta ili za putnike i slično mogućnost prijema srednjevalnih i kratkovalnih radiodifuznih postaja može biti vrlo bitna, a onda ovakvi mali i lagani prijemnici sa malom potrošnjom baterija mogu biti od koristi.

Mali džepni prijemnici serije “12 Band TV Sound & World Receiver” na prvi su pogled privlačni uređaji zbog pokrivanja velikog broja AM/FM radio difuznih opsega. No, za naše područje u današnje vrijeme je iskoristiv jedino FM radio difuzni opseg dok na svim ostalim opsezima vjerojatno nećemo moći kvalitetno uhvatiti ni jednu drugu radio emisiju. Na TV FM opsezima odavno nema emisije analogne TV, a i sve druge komunikacije su uglavnom digitalne. Na srednjevalnom i kratkovalnim opsezima naravno još uvijek možemo hvatati mnoge strane radiodifuzne postaje, no za kvalitetan prijem istih potrebno je imati dobru vanjsku antenu i uhvatiti vrijeme dobrih propagacija ovih valova. Naš mali prijemnik sa malom antenom i osnovnim selekcijskim krugovima pak nikako nije pogodan za lov na udaljene SV i KV odašiljače 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.