Uređaj za elektro-akupunkturu “aku-terapeut”


Danas je nabavljen uređaj za pronalaženje akupunkturnih točaka na tijelu i elektrostimulaciju tih točaka u svrhu liječenja elektro-akupunkturom. Napravljen je u samogradnji vjerojatno tijekom 1980-tih godina. Što je akupunktura i na kojim principima se temelji električno pronalaženje i liječenje akupunkturnih točaka na tijelu opisali smo u objavi Set za elektro-akupunkturu WQ-10D1.

 

 

Sa prednje ploče se ne može puno zaključiti o načinu rada i funkcijama ovog uređaja. Vidimo da ima četiri kanala od kojih je jedan označen kao ulazni pa to je vjerojatno ulaz za akupunkturnu sondu i detekciju akupunkturnih točaka na tijelu. Preostala tri kanala su izlazna i to su vjerojatno kanali za elektrostimulaciju. Svi kablovi su sa jednim aktivnim vodom (masa na mono priključnici) što znači da jedna priključnica mora biti zajednička masa.

 

 

 

 

Uređaj se bazira na dva integrirana kruga:

  • LM556CN – dva timera 555
  • MM74C00N – četiri NAND vrata sa dva ulaza

S obzirom da se radi o jednostavnom uređaju nacrtali smo njegovu elektroničku shemu.

 

 

Sada možemo vidjeti da se jedan timer čipa 556 i logički čip 7400 koriste za funkciju zvučne i LED detekcije akupunkturnih točaka, a drugi timer čipa 556 se koristi za generiranje signala za elektrostimulaciju. Priključnica F je za zajedničku masu i kad se utakne u utičnicu, preko sklopke S4 zatvara krug napajanja uređaja pa tako služi i kao sklopka napajanja.

 

 

 

Ideja za pronalaženje akupunkturnih točaka zasniva se na tvrdnji da mjesto na koži sa najmanjim električnim otporom predstavlja lokaciju akupunkturne točke. Naš “mjerač otpora” ili bolje rečeno detektor otpora sastoji se od tranzistorske sklopke sa dva tranzistora BC213C (T1 i T2). Prednapon na bazi tih PNP tranzistora, a time i njihov prag vođenja, određen je potenciometarskim djeliteljem napona sa R1, R2 i R3. On se namjesti tako da je napon na bazi, kada nije spojena sonda, nedovoljan za otvaranje tranzistora. Sonda kad se prisloni na kožu daje prema masi dodatni otpor u negativnoj grani djelitelja napona. Time poraste negativan napon na bazi tranzistora i oni provedu.

Vođenjem tranzistora, odnosno zatvaranjem tranzistorskih sklopki T1 i T2 uključuje se audio oscilator (cca 1,3 kHz) baziran na inverterima C i D (NAND vrata spojena kao inverteri). Ovakve oscilatore sa logičkim vratima često smo susretali u našim objavama.

 

Signal iz audio oscilatora 1,3 kHz baziranom na logičkim inverterima (dva NAND vrata unutar čipa 7400 spojena kao inverteri).

 

Timer LM556/1 je spojen kao astabilni multivibrator koji oscilira na frekvenciji cca 5 Hz. Vidimo da je RESET pin preko sklopke S1 na priključnici D kratko spojen na masu čime je blokiran rad oscilatora. On će proraditi tek kad se umetne sonda, otvori sklopka i pin RESET odspoji od mase.

 

Signal iz oscilatora baziranom na prvom timeru unutar čipa LM556/1. Duty Cycle nije pravilan te je trajanje signala otprilike dvostruko duže od trajanja pauze.

 

 

Audio signal iz inverterskog oscilatora 1,3 kHz i signal iz oscilatora baziran na timeru LM556/1 od 5 Hz vode se na ulaze NAND vrata A. Izlaz iz NAND vrata će biti nula samo ako su oba ulaza jedinice, u svim drugim slučajevima izlaz će biti jedinica. To vidimo i na našem oscilogramu. Izlazni signal (plavo) je praktički stalno jedinica, osim u segmentima kada je signal od 5 Hz nula (plavo) i kad se u tom vremenskom okviru poklopi sa nulama signala frekvencije 1 kHz. Elektrodinamički zvučnik neće titrati (proizvoditi zvuk) u segmentima kada je napon konstantno pozitivan, već samo u segmentima kada se isti mijenja frekvencijom 1,3 kHz. Također, signal se na zvučnik dovodi preko kondenzatora 1 µF koji odvaja istosmjernu komponentu napona.

 

 

Usporedni prikaz signala 5 Hz na ulazu u NAND vrata (na drugom ulazu je signal 1,3 kHz) i prikaz rezultirajućeg signala na izlazu iz NAND vrata kojim se napaja zvučnik.

 

Indikacijska LED1 stalno treperi u ritmu izlaza iz timera LM556/1 frekvencijom 5 Hz, a to je onda indikacija rada sklopka za traženje akupunkturnih točaka. Pronađena točka će biti indicirana isprekidanim zvučnim signalom.

 


 

Timer LM556/1 za elektroterapiju je također spojen kao astabilni multivibrator i na svojem izlazu daje impulse frekvencije 1-5 Hz što se može podesiti potenciometrom R6. Impulsi iz ovog oscilatora su vrlo uski kako je to uobičajeno za elektroterapijske impulse.

 

Signal iz oscilatora baziranom na drugom timeru unutar čipa LM556/2. Ovdje je omjer Duty Cycle puno veći i trajanje signala je otprilike 20 puta duže od trajanja pauze.

 

Okidni impuls za PNP tranzistor T3 je negativan te se on praktično okida kratkotrajnim pauzama signala iz timera LM556/1. Tranzistor T3 tako napaja primar transformatora impulsima frekvencije 1-5 Hz, a na sekundaru se dobivaju karakteristični kratkotrajni inducirani impulsi većih amplituda.

 

 

Snimak negativnog okidnog impulsa za T3 (primar transformatora) i izlaznog impulsa (plavo) na sekundaru transformatora. Vidimo da izlazna amplituda doseže 600 Vpp bez opterećenja. Također, izlazni impuls je puno kraćeg trajanja od ulaznog. 

 

Za LED diode (LED4, LED3, LED2) signal iz timera LM556/1 se invertira preko NAND vrata B kako bi se dobili kratkotrajni indikacijski bljeskovi frekvencije 1-5 Hz. LED4 je indikacija rada oscilatora za elektroterapiju, a LED3 i LED2 se pale samo kada je utaknuta elektroda u utičnicu i kada je time otvorena sklopka S3/S2 koje inače kratko spajaju LED diode.

 

 

 


 

Uređaj za elektro-akupunkturu “aku-terapeut” sam po sebi nema uporabnu vrijednost jer se princip rada i način upotrebe temelje na posve nedokazanim i svakako pretjeranim teorijama koje nemaju veze sa znanosti. Također, da smo ovaj uređaj samo otvorili i pogledali kako izgleda iznutra time ne bi naučili ni ništa novo o elektronici. Zato smo si dali truda i nacrtali elektroničku shemu te “obrnutim inženjeringom” krenuli otkrivati sklopove od kojih je sastavljen ovaj uređaj. Na taj način smo ponovili znanje iz sveprisutnog timera 555 (556), digitalnih logičkih krugova i impulsne tehnike. Najveći je zapravo benefit što smo na jednom konkretnom uređaju otkrili neke praktične trikove kojima je postignuta ciljana funkcionalnost sklopa.

Tako su na primjer klasične mono audio utičnice 2,5 mm iskorištene kao kombinacija jednopolne utičnice i sklopke. Ovisno koji se utikač utakne on će aktivirati sklopku za određenu funkciju. Posebno je pametno osmišljena sklopka S1 koja u slučaju umetnute elektrode za akupunkturu (otvorena sklopka) aktivira timer za akupunkturu i istovremena deaktivira primarno napajanje transformatora za elektrostimulaciju. Isto tako kad se elektroda za akupunkturu izvadi (zatvorena sklopka) time se deaktivira timer za akupunkturu i istovremeno aktivira primarno napajanje transformatora za elektrostimulaciju.

Sklopke S2 i S3 kratko spajaju ili propuštaju struju kroz LED diode LED2 ili LED3 tako da će one treperiti kada je elektroda umetnuta u utičnicu (otvorena sklopka) i ugasiti će se kad se elektroda izvadi iz utičnice (zatvorena sklopka). Sklopka S4 utičnice F je iskorištena za prekid mase (minus pol) napajanja, odnosno za uključenje mase i istovremeno prosljeđivanje iste na elektrodu kada je ista utaknuta u utičnicu.

Onaj tko rukuje uređajem ima osjećaj napredne elektronike koja odmah “prepoznaje” kada se utakne pojedina elektroda i automatski uključuje funkcije akupunkture ili elektrostimulacije, a zapravo je samo riječ o praktično iskorištenim audio utičnicama. Čitava detekcija otpora za akupunkturu se svodi na tranzistorsku sklopku koja se uključuje pri određenoj promjeni odnosa otpora unutar djelitelja napona za prednapon baze tranzistora. Međutim, dodana su još dva oscilatora čija je jedina uloga stvoriti isprekidanu tonsku i LED indikaciju aktivirane tranzistorske sklopke. Time korisnik opet dobiva osjećaj napredne elektronike koja na sofisticiran način detektira “pronalazak” akupunkturne točke.

Uređaji za elektroterapiju i elektrostimulaciju su ogroman biznis u potrošačkoj elektronici i ljudi koji su skloni medicinskim preventivama, zdravlju bez odricanja od nezdravog života ili su doista bolesni svakako će teško odoljeti jednoj takvoj napravi. Te naprave uvijek prate fascinantni reklamni prospekti i svjedočanstva raznih liječnika i bolesnika gdje je laiku teško razlučiti istinu od laži, a posebice stvarno liječenje od placebo efekta.

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.